Proverbs 5

My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:
Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan; ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa:
That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.
Upang makapagingat ka ng kabaitan, at upang ang iyong mga labi ay makapagingat ng kaalaman.
For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
Sapagka't ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kaniyang bibig ay madulas kay sa langis:
But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.
Nguni't ang kaniyang huling wakas ay mapait kay sa ahenho, matalas na parang tabak na may talim sa magkabila.
Her feet go down to death; her steps take hold on hell.
Ang kaniyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan; ang kaniyang mga hakbang ay nagsisihawak sa Sheol;
Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.
Na anopa't hindi niya nasusumpungan ang kapanatagan ng landas ng buhay; ang kaniyang mga lakad ay hindi panatag, at hindi niya nalalaman.
Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.
Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at huwag kayong magsihiwalay sa mga salita ng aking bibig.
Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:
Ilayo mo ang iyong lakad sa kaniya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay:
Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:
Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga mabagsik:
Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;
Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan; at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasa bahay ng kaapid;
And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,
At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas, pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw,
And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;
At iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo, at hinamak ng aking puso ang saway:
And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!
Ni hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo, O ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin!
I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.
Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan.
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
Uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig, at sa nagsisiagos na tubig sa iyong sariling balon.
Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.
Mananabog ba ang iyong mga bukal sa kaluwangan, at mga agos ng tubig sa mga lansangan?
Let them be only thine own, and not strangers' with thee.
Maging iyong magisa, at huwag sa di kilala na kasama mo.
Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.
Pagpalain ang iyong bukal; at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan.
Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.
Gaya ng maibiging usa at ng masayang usang babae, bigyan kang katiwasayan ng kaniyang dibdib sa buong panahon; at laging malugod ka sa kaniyang pagibig.
And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?
Sapagka't bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae, at yayakap sa sinapupunan ng di kilala?
For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.
Sapagka't ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon, at kaniyang pinapatag ang lahat niyang mga landas.
His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.
Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama. At siya'y matatalian ng mga panali ng kaniyang kasalanan.
He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.
Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo; at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya.