Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Psalm Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu, i wszystkie wnętrzności moje imieniowi jego świętemu.
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Błogosławże duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego.
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje; który uzdrawia wszystkie choroby twoje;
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Który wybawia od śmierci żywot twój; który cię koronuje miłosierdziem i wielką litością:
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
Który nasyca dobrem usta twoje, a odnawia jako orła młodość twoję.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
Pan czyni, co sprawiedliwego jest, i sądy wszystkim uciśnionym.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, a synom Izraelskim sprawy swoje.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Nie będzie się na wieki wadził, a gniewu wiecznie chował.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Nie według grzechów naszych obchodzi się z nami, ani według nieprawości naszych odpłaca nam.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Albowiem jako są niebiosa wysokie nad ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie jego nad tymi, którzy się go boją;
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
A jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas przestępstwa nasze.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Jako ma litość ojciec nad dziatkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją.
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
Onci zaiste zna, cośmy za ulepienie, pamięta, żeśmy prochem.
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
Dni człowiecze są jako trawa, a jako kwiat polny, tak kwitnie.
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Gdy nań wiatr powienie, aliści go niemasz, ani go więcej pozna miejsce jego.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Ale miłosierdzie Pańskie od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego nad synami synów,
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
Którzy strzegą przymierza jego, i pamiętają na przykazanie jego, aby je czynili.
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
Pan na niebiosach utwierdził stolicę; a królestwo jego nad wszystkimi panuje.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Błogosławcież Panu Aniołowie jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania jego, posłusznymi będąc głosowi słowa jego.
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego, słudzy jego, którzy czynicie wolę jego.
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Błogosławcie Panu wszystkie sprawy jego, na wszystkich miejscach panowania jego. Błogosław, duszo moja! Panu.