Job 19

Then Job answered and said,
A odpowiadając Ijob rzekł:
How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words?
Dokądże trapić będziecie duszę moję, a nacierać na mię mowami swemi?
These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me.
Już dziesięćkroć zawstydziliście mię, i nie wstydże was, że się tak zatwardzacie przeciwko mnie?
And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself.
A niech tak będzie, żem zbłądził; przy mnie zostanie błąd mój.
If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach:
A jeźli się przeciw mnie wynosicie, a obwiniacie mię pohańbieniem mojem,
Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.
Wiedzcież, żeć mię Bóg odwrócił, i siecią swoją obtoczył mię.
Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry aloud, but there is no judgment.
Oto, wołamli o krzywdę, nie bywam wysłuchany; krzyczęli, niemasz sądu.
He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths.
Drogę moję zagrodził, żebym przejść nie mógł, a na ścieszce mojej ciemności położył.
He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head.
Z sławy mojej złupił mię, i zdjął koronę z głowy mojej.
He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he removed like a tree.
Popsuł mię zewsząd, abym zaginął, a wyrwał jako drzewo nadzieję moję.
He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies.
Nadto zapalił się na mię gniew jego, a policzył mię w poczet nieprzyjaciół swoich.
His troops come together, and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle.
Przyszły razem hufy jego, i utorowały przeciwko mnie drogę swoję, i obległy w około namiot mój.
He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me.
Braci moich odemnie oddalił, a znajomi moi stronią odemnie.
My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.
Opuścili mię bliscy moi, a znajomi moi zapomnieli mię.
They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight.
Komornicy domu mego, i służebnice moje mają mię za obcego, cudzoziemcem stałem się w oczach ich.
I called my servant, and he gave me no answer; I intreated him with my mouth.
Wołamli na sługę mego, nie ozywa mi się, chociaż go proszę ustami memi.
My breath is strange to my wife, though I intreated for the children's sake of mine own body.
Tchem moim brzydzi się żona moja, choć proszę przez synów żywota mego.
Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me.
I najlichsi pogardzają mną, a gdy powstaję, urągają mi.
All my inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me.
Brzydzą się mną wszyscy najwierniejsi moi, a którychem umiłował, stali mi się przeciwnymi.
My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth.
Do skóry mojej, jako do ciała mego przyschła kość moja; skóra tylko została około zębów moich.
Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me.
Zmiłujcie się nademną, zmiłujcie się nademną, wy przyjaciele moi! bo ręka Boża dotknęła mię.
Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?
Czemuż mię prześladujecie, jako Bóg, a ciała mego nie możecie się nasycić?
Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book!
Oby teraz napisane były słowa moje! oby je na księgach wyrysowano!
That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever!
Oby rylcem żelaznym i ołowiem na wieczną pamiątkę na kamieniu wydrążone były!
For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth:
Aczci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem stanie.
And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:
A choć ta skóra moja roztoczona będzie, przecież w ciele mojem oglądam Boga;
Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me.
Którego ja sam oglądam, i oczy moje ujrzą go, a nie inny; choć zniszczały nerki moje we wnętrznościach moich.
But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me?
Przeczże nie mówicie: Czemuż go prześladujemy? gdyż się przy mnie znajduje grunt dobrej sprawy.
Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment.
Ulęknijcie się sami miecza, bo pomsta nieprawości jest miecz; a wiedzcie, że będzie sąd.