Proverbs 30

The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,
Agurs, Jakes sønns ord og utsagn. Så talte mannen til Itiel, til Itiel og Ukkal:
Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.
Jeg er for ufornuftig til å kalles menneske; manns forstand har jeg ikke.
I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.
Jeg har ikke lært visdom og har ikke kunnskap om den Hellige.
Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?
Hvem fór op til himmelen og fór ned? Hvem samlet været i sine never? Hvem bandt vannet i et klæde? Hvem satte alle jordens grenser? Hvad er hans navn, og hvad er hans sønns navn? Du vet det jo.
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Alt Guds ord er rent; han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.
Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.
Legg ikke noget til hans ord, forat han ikke skal straffe dig, og du stå som en løgner!
Two things have I required of thee; deny me them not before I die:
To ting beder jeg dig om, nekt mig dem ikke, før jeg dør:
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:
La falskhet og løgnens ord være langt borte fra mig! Gi mig ikke armod og heller ikke rikdom! La mig ete mitt tilmålte brød,
Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.
forat jeg ikke når jeg blir mett, skal fornekte dig og si: Hvem er Herren? og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn!
Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
Baktal ikke en tjener for hans herre, forat han ikke skal banne dig, og du dra skyld over dig!
There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.
Der er en ætt som banner sin far og ikke velsigner sin mor,
There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.
en ætt som er ren i sine egne øine og dog ikke har tvettet sig for sitt eget skarn,
There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.
en ætt - hvor stolte er ikke dens øine, og dens øielokk, hvor hever de sig ikke! -
There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
en ætt hvis tenner er sverd, og hvis jeksler er kniver, som eter arminger ut av landet og fattige ut av menneskenes tall.
The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:
Blodiglen har to døtre: Gi hit! Gi hit! Der er tre som aldri blir mette, fire som aldri sier: Nok!
The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.
Det er dødsriket og det ufruktbare morsliv, jorden, som aldri blir mett av vann, og ilden, som aldri sier: Nok!
The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
Et øie som spotter far og forakter lydighet mot mor, det skal ravnene ved bekken hakke ut, og ørneunger skal ete det.
There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:
Det er tre ting som er mig for underlige, og fire som jeg ikke skjønner:
The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.
Ørnens vei på himmelen, ormens vei over stenen, skibets vei på havet og en manns vei til en jomfru.
Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.
Slik bærer en horkvinne sig at: Hun eter og tørker sin munn og sier: Jeg har ikke gjort noget ondt.
For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:
Under tre skjelver jorden, og under fire kan den ikke holde ut:
For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;
under en træl når han blir konge, og en dåre når han blir mett av brød,
For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
under en forsmådd kvinne når hun blir gift, og en tjenestepike når hun arver sin frue.
There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:
Det er fire som er små på jorden og allikevel overvettes vise:
The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;
Maurene er ikke noget sterkt folk, og enda lager de sin føde om sommeren;
The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;
fjellgrevlingene er ikke noget kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i berget;
The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;
gresshoppene har ingen konge, og enda drar de alle ut, skare efter skare;
The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.
firfislen kan du gripe med hendene, og allikevel finnes den i kongelige palasser.
There be three things which go well, yea, four are comely in going:
Det er tre som skrider vakkert frem, og fire som har en vakker gang:
A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;
Løven, som er en helt blandt dyrene, og som ikke vender om for nogen,
A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.
hesten med gjord om lendene, bukken, og en konge i spissen for sitt folk.
If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.
Har du vært så uforstandig at du har ophøiet dig, eller har du tenkt på ondt, da legg hånden på din munn!
Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.
For trykk på melk gir smør, og trykk på nese gir blod, og trykk på vrede gir trette.