Job 19

Then Job answered and said,
Dia namaly Joba ka nanao hoe:
How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words?
Mandra-pahoviana no hampalahelovanareo ny fanahiko sy hanorotoroanareo ahy amin'ny fiteny?
These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me.
Efa im-polo izay no nanaratsianareo ahy; Tsy misoroka izay hampahory ahy ianareo.
And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself.
Ary raha diso tokoa aho, dia izaho ihany no andrian'ny fa hadisoako.
If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach:
Raha mirehareha amiko kosa ianareo ka mampiaiky ahy ho nanao izay mahamenatra,
Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.
Dia aoka ho fantatrareo fa Andriamanitra no efa nampitanondrika ahy ka efa naningotra ahy tamin'ny fandrika haratony.
Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry aloud, but there is no judgment.
Indro, miantso mafy aho hoe: Loza! nefa tsy misy mamaly ahy; Mitaraina aho, nefa tsy mahita rariny.
He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths.
Ny lalako dia nofefeny, ka tsy afa-mandroso aho; ary nasiany maizina teo amin'ny lalana alehako.
He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head.
Ny voninahitro nalany tamiko, ary nesoriny ny satro-boninahitra teo an-dohako.
He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he removed like a tree.
Efa nandrava ahy manodidina Izy, ka efa ho faty aho; Ary efa nofongorany tahaka ny hazo ny fanantenako.
He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies.
Dia nampirehetiny tamiko ny fahatezerany, ka nataony ho fahavalony aho.
His troops come together, and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle.
Miara-mandroso ny antokon'ny miaramilany ary manandratra tovon-tany hamelezany ahy izy ka mitoby manodidina ny laiko.
He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me.
Ny rahalahiko efa nampanalaviriny ahy; Ary ny olona nahazatra ahy efa nihafahafa tamiko avokoa.
My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.
Efa tsy misy eto intsony ny havako, ary ny sakaizako efa nanadino ahy.
They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight.
Ny vahiny izay mitoetra ao an-tranoko sy ny ankizivaviko aza samy manao ahy ho olon-kafa; Tonga olon-ko azy eo imasony aho.
I called my servant, and he gave me no answer; I intreated him with my mouth.
Antsoiko ny mpanompoko, nefa tsy namaly ahy izy; Mifona aminy amin'ny vavako aho.
My breath is strange to my wife, though I intreated for the children's sake of mine own body.
Ny fofonaiko mahaloiloy ny vadiko, ary maharikoriko ny zanak'ineny aho.
Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me.
Eny, ny ankizilahy madinika aza mamingavinga ahy; Raha te-hitsangana aho, dia miteny mamely ahy ireny.
All my inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me.
Na dia izay nifankazatra tamiko indrindra aza dia manao ahy ho zava-betaveta, ary izay olon-tiako dia mivadika ho fahavaloko.
My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth.
Ny taolako miraikitra amin'ny hoditro sy ny nofoko, ary ny akanjo-nifiko ihany no hany sisa azoko enti-mandositra.
Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me.
Mamindrà fo amiko, mamindrà fo amiko ianareo, ry sakaizako ô; fa ny tànan'Andriamanitra efa mikasika ahy.
Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?
Nahoana no manenjika ahy tahaka an'Andriamanitra koa ianareo ka tsy mety afa-po amin'ny nofoko?
Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book!
Enga anie ka ho voasoratra ny teniko! Enga anie ka ho voatomboka eo amin'ny boky ireny!
That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever!
Enga anie ka ho voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voasy firaka eo amin'ny vatolampy ho mandrakizay izy!
For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth:
Kanefa raha izaho, dia fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy, ka hitsangana any am-parany eo ambonin'ny vovoka Izy.
And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:
Ary rehefa levona ny hoditro, izao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko aho, dia hahita an'Andriamanitra;
Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me.
Eny, izaho no hahita Azy, ary ny masoko no hijery, fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko.
But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me?
Raha hoy ianareo: Andeha hanenjika azy fatratra isika. Fa hita ao anatiny ny fototry ny mahameloka azy.
Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment.
Dia matahora ny sabatra ianareo; Fa ny fahatezerana dia heloka mendrika ny hovalian-tsabatra, mba ho fantatrareo fa misy fitsarana.