Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Dia namaly Bildada Sohita ka nanao hoe:
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
Mandra-pahoviana no hamandrika teny ianareo? Mba hendre aloha, dia vao hiteny izahay.
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
Sao ataonareo ho biby anie izahay ka tahaka ny maloto eo imasonareo?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
Ry ilay mamiravira tena amin'ny fahatezerana, noho ny aminao va no hahatonga ny tany ho lao, ary ny vatolampy hafindra hiala amin'ny fitoerany?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
Tsy izany, fa ho faty ny jiron'ny ratsy fanahy, ary hilopilopy ny lelafony;
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
Ny mazava manjary maizina ao amin'ny lainy, ary ny jirony eo amboniny dia maty.
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
Etena ny herin'ny diany, ary ny fisainany ihany no mandavo azy.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
Fa ny tongony ihany no mahatonga azy eo amin'ny fandrika harato, ka manitsaka eo amin'ny harato izy;
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
Azon'ny fandrika ny ombelahin-tongony ary voahazon'ny tadivavarana
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
Miafina ao amin'ny tany ny fandrika haningotra azy sy ny tonta eny an-dalana.
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
Fampitahorana no mampitahotra azy manodidina ka mampivadi-po azy eny amin'ny alehany rehetra.
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
Liana azy ny loza, ary ny fandringanana dia vonona eo anilany;
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
Eny, laniny tsikelikely ny hodiny; ny momba ny tenany dia lanin'ny lahimatoan'ny fahafatesana.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
Ongotana hiala amin'ny lainy ny zavatra itokiany, ka tsy maintsy ho entina ho amin'ilay mpanjaka mampahatahotra indrindra izy.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
Izay tsy taranany no hitoetra ao amin'ny lainy; Solifara no hafafy amin'ny fonenany.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
Maina ny fakany ao ambany, ary tapaka ny rantsany eo ambony.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
Ny fahatsiarovana azy dia very tsy ho eo amin'ny tany. Ary tsy malaza eny ivelany izy.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
Roahina hiala amin'ny mazava ho any amin'ny maizina izy ary enjehina hiala amin'izao tontolo izao.
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
Tsy manana fara mandimby eo amin'ny fireneny izy, ka tsy misy tsy tratry ny loza ny ao amin'ny fonenany.
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
Ny manjo azy dia italanjonan'ny any andrefana, ary ny any atsinanana raiki-tahotra.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
Izany tokoa no anjaran'ny ratsy fanahy, ary izany no manjo ny tsy mahalala an'Andriamanitra.