Job 13

Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it.
Indro, izany rehetra izany efa hitan'ny masoko, ary efa ren'ny sofiko ka fantany.
What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you.
Izay fantatrareo dia mba fantatro koa; Tsy latsaka noho ianareo aho tsy akory.
Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.
Kanefa raha izaho, dia ny Tsitoha no tiako hitenenana, ary Andriamanitra no iriko handaharan-teny.
But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value.
Fa ianareo kosa dia mpamoron-dainga; Dokotera tsy mahomby ianareo rehetra,
O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom.
Enga anie ka hangina mihitsy ianareo, dia ho fahendrenareo izany!
Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.
Masìna ianareo, henoy ny anatro, ary tandremo izay alahatry ny molotro.
Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him?
Hanao teny tsy marina ho enti-manamarina an'Andriamanitra va ianareo? Hiteny fitaka ho Azy va ianareo?
Will ye accept his person? will ye contend for God?
Hiangatra ho Azy va ianareo? Handaha-teny ho an'Andriamanitra va ianareo
Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye so mock him?
Ho tsara aminareo va, raha mandinika anareo Izy? Na ho azonareo fitahina hoatra ny famitaka zanak'olombelona va Izy?
He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.
Hanameloka anareo mihitsy Izy, Raha miangatra mangingina ianareo.
Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you?
Tsy hampahatahotra anareo va ny fahalehibiazany? Ary tsy hitsatoka aminareo va ny fahatahorana avy aminy?
Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay.
Ireo teny tononinareo ireo dia ohabolana lavenona foana, ary manda fotaka ihany ny mandanareo.
Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will.
Mangina, ka mialà amiko ianareo, mba hitenenako; Fa aoka hanjo ahy ihany izay hanjo ahy.
Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?
Nahoana no hitondra ny nofoko amin'ny nifiko aho? Tsia, fa manao ny aiko tsy ho zavatra aho.
Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.
Na dia hamono ahy aza Izy, mbola hanantena Azy ihany aho; Kanefa hanamarina ny lalako eo anatrehany aho.
He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him.
Ary izao no ho famonjena ahy: Ny mpihatsaravelatsihy tsy sahy mankeo anatrehany.
Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.
Mihainoa dia mihainoa ny teniko, ary aoka ho ren'ny sofinareo ny filazàko.
Behold now, I have ordered my cause; I know that I shall be justified.
Indro, fa efa voatoriko ny adiko; Fantatro fa hanan-drariny aho.
Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost.
Iza no hahazo hifandahatra amiko? Fa raha izany, dia hangina aho ka hiala aina.
Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee.
Izao zavatra roa loha izao ihany no aza mba atao amiko, dia tsy hiery Anao aho;
Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid.
Esory hanalavitra ahy ny tananao, ary aoka tsy hampahatsiravina ahy fampitahoranao.
Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me.
Dia miantsoa, fa izaho hamaly; Na aoka hiteny aho, ka valio aho.
How many are mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin.
Firy ary ny heloko sy ny fahotako? Mba ampahalalao izay fiodinako sy fahotako aho.
Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy?
Nahoana no manafina ny tavanao Hianao, ka manao ahy ho fahavalonao?
Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?
Moa izay ravin-kazo indaosin'ny rivotra avy va no ampitahorinao? Ary izay vodivary maina avy va no enjehinao?
For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
Fa zava-mangidy no tendrenao hamely ahy, ka ampanodiavinao ahy, ny heloky ny fahatanorako;
Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet.
Dia mampiditra ny tongotro eo amin'ny boloky hazo Hianao ary mitsikilo ny diako rehetra; Ny hodiavin'ny tongotro dia feranao.
And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten.
Dia izaho ity izay mihalevona tahaka ny zavatra hanin'ny fositra, eny, tahaka ny fitafiana lanin'ny kalalao.