Proverbs 19

Better is the poor that walketh in his integrity, than he that is perverse in his lips, and is a fool.
Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond.
Also, that the soul be without knowledge, it is not good; and he that hasteth with his feet sinneth.
A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki *csak* a lábával siet, hibázik.
The foolishness of man perverteth his way: and his heart fretteth against the LORD.
Az embernek bolondsága fordítja el az ő útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve.
Wealth maketh many friends; but the poor is separated from his neighbour.
A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik.
A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.
A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul.
Many will intreat the favour of the prince: and every man is a friend to him that giveth gifts.
Sokan hizelegnek a nemeslelkű embernek, és minden barát az adakozóé.
All the brethren of the poor do hate him: how much more do his friends go far from him? he pursueth them with words, yet they are wanting to him.
A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; unszolja szavakkal, de ők eltünnek.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.
A ki értelmet szerez, szereti az életét, a ki megőrzi az értelmességet, jót nyer.
A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish.
A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és a ki hazugságokat beszél, elvész.
Delight is not seemly for a fool; much less for a servant to have rule over princes.
Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem *illik* a szolgának uralkodni a fejedelmeken.
The discretion of a man deferreth his anger; and it is his glory to pass over a transgression.
Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket.
The king's wrath is as the roaring of a lion; but his favour is as dew upon the grass.
Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő jóakaratja.
A foolish son is the calamity of his father: and the contentions of a wife are a continual dropping.
Romlása az ő atyjának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése.
House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the LORD.
A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség.
Slothfulness casteth into a deep sleep; and an idle soul shall suffer hunger.
A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.
He that keepeth the commandment keepeth his own soul; but he that despiseth his ways shall die.
A ki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát; a ki nem vigyáz útaira, meghal.
He that hath pity upon the poor lendeth unto the LORD; and that which he hath given will he pay him again.
Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.
Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying.
Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény *felőle;* de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.
A man of great wrath shall suffer punishment: for if thou deliver him, yet thou must do it again.
A nagy haragú *ember* büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled *haragját.*
Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end.
Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást; hogy bölcs légy végre.
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the LORD, that shall stand.
Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.
The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.
A mit leginkább kell embernek kivánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál.
The fear of the LORD tendeth to life: and he that hath it shall abide satisfied; he shall not be visited with evil.
Az Úrnak félelme életre visz; és *az ilyen* megelégedve tölti az éjet, gonoszszal nem illettetik.
A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again.
Bemártja a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza.
Smite a scorner, and the simple will beware: and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge.
Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb; és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt.
He that wasteth his father, and chaseth away his mother, is a son that causeth shame, and bringeth reproach.
A ki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi: gyalázatos és megszégyenítő fiú az.
Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge.
Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, *mely téged arra visz,* hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.
An ungodly witness scorneth judgment: and the mouth of the wicked devoureth iniquity.
A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.
Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools.
A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.