Proverbs 18

Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom.
A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.
A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.
Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.
When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach.
Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.
The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook.
Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.
It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment.
A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben.
A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.
A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.
A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul.
A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.
The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.
A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.
He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster.
A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.
The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.
A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van.
He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him.
A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.
The spirit of a man will sustain his infirmity; but a wounded spirit who can bear?
A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?
The heart of the prudent getteth knowledge; and the ear of the wise seeketh knowledge.
Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.
Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt.
He that is first in his own cause seemeth just; but his neighbour cometh and searcheth him.
Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.
The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty.
A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.
A brother offended is harder to be won than a strong city: and their contentions are like the bars of a castle.
A felingerelt atyafiú *erősb* az erős városnál, és *az ilyen* versengések olyanok, mint a vár zárja.
A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth; and with the increase of his lips shall he be filled.
A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.
Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában *van,* és a *miképen* kiki szeret azzal élni, *úgy *eszi annak gyümölcsét.
Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD.
Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!
The poor useth intreaties; but the rich answereth roughly.
Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.
A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.
Az ember, a kinek *sok* barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.