Matthew 21

And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
ויהי כאשר קרבו לירושלים ובאו אל בית פגי בהר הזיתים וישלח ישוע שנים מן התלמידים׃
Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.
ויאמר אליהם לכו אל הכפר אשר ממולכם שם תמצאו אתון אסורה ועיר עמה התירו אתם והביאו אלי׃
And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.
וכי יאמר איש אליכם דבר ואמרתם האדון צריך להם וברגע ישלחם׃
All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,
וכל זאת היתה למלאת הנאמר ביד הנביא לאמר׃
Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.
אמרו לבת ציון הנה מלכך יבוא לך עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃
And the disciples went, and did as Jesus commanded them,
וילכו התלמידים ויעשו כאשר צוה אתם ישוע׃
And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
ויביאו את האתון ואת העיר וישימו עליהם את בגדיהם וירכיבהו עליהם׃
And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way.
ורב ההמון פרשו את בגדיהם על הדרך ואחרים כרתו ענפי עצים וישטחום על הדרך׃
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
והמון העם ההלכים לפניו ואחריו קראו לאמר הושע נא לבן דוד ברוך הבא בשם יהוה הושע נא במרומים׃
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
ויהי בבאו ירושלים ותהם כל העיר לאמר מי הוא זה׃
And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
ויאמרו המני העם זה הוא הנביא ישוע מנצרת אשר בגליל׃
And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,
ויבא ישוע אל מקדש האלהים ויגרש משם את כל המוכרים והקונים במקדש ויהפך את שלחנות השלחנים ואת מושבות מכרי היונים׃
And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.
ויאמר אליהם הן כתוב כי ביתי בית תפלה יקרא ואתם שמתם אתו למערת פריצים׃
And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.
ויגשו אליו עורים ופסחים במקדש וירפאם׃
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,
ויהי כראות הכהנים הגדולים והסופרים את הנפלאות אשר עשה ואת הילדים הצעקים במקדש ואמרים הושע נא לבן דוד ויחר להם׃
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
ויאמרו אליו השמע אתה את אשר אלה אמרים ויאמר ישוע אליהם כן הכי קרא לא קראתם מפי עוללים ויונקים יסדת עז׃
And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.
ויעזבם ויצא מחוץ לעיר אל בית היני וילן שם׃
Now in the morning as he returned into the city, he hungered.
ובבקר שב אל העיר והוא רעב׃
And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.
וירא תאנה אחת על הדרך ויקרב אליה ולא מצא בה מאומה מלבד העלים ויאמר אליה מעתה לא יהיה ממך פרי עד עולם ותיבש התאנה פתאם׃
And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!
ויראו התלמידים ויתמהו לאמר איך יבשה התאנה פתאם׃
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אם תהיה לכם אמונה ואינכם מסתפקים לא לבד כמעשה התאנה הזאת תעשו כי גם באמרכם אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים היו תהיה׃
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?
ויבא אל המקדש ויהי בלמדו שם ויגשו אליו ראשי הכהנים וזקני העם ויאמרו באי זו רשות אתה עשה אלה ומי נתן לך הרשות הזאת׃
And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.
ויען יושע ויאמר אליהם גם אני אשאלה אתכם דבר אחד אשר אם תגידו אתו לי גם אני אגיד לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?
טבילת יוחנן מאין היתה המן השמים אם מבני אדם ויחשבו בלבבם לאמר׃
But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.
אם נאמר מן השמים יאמר אלינו מדוע אפוא לא האמונתם לו ואם נאמר מבני אדם יראים אנחנו את המון העם כי כלם חשבים את יוחנן לנביא׃
And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
ויענו את ישוע ויאמרו לא ידענו ויאמר אליהם גם אני לא אמר לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
אבל מה דעתכם איש היה ולו שני בנים ויגש אל הראשון ויאמר בני לך היום ועבד בכרמי׃
He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
ויען ויאמר אינני אבא ואחרי כן נחם וילך׃
And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.
ויגש אל השני וידבר כזאת גם אליו ויען ויאמר הנני אדני ולא הלך׃
Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.
מי משניהם עשה את רצון האב ויאמרו אליו הראשון ויאמר להם ישוע אמן אמר אני לכם המוכסים והזונות יקדמו אתכם לבוא אל מלכות האלהים׃
For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.
כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה ולא האמנתם לו אבל המוכסים והזונות הם האמינו לו ואתם ראיתם ולא שבתם אחרי כן להאמין לו׃
Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:
משל אחר שמעו איש בעל בית היה ויטע האיש כרם ויעש גדר סביב לו ויחצב יקב ויבן מגדל בתוכו ויתנהו אל כרמים וילך בדרך מרחוק׃
And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.
ויהי בהגיע עת האסיף וישלח עבדיו אל הכרמים לקחת את פריו׃
And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
ויחזיקו הכרמים בעבדיו את זה הכו ואת זה הרגו ואת זה סקלו׃
Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.
ויוסף שלח עבדים אחרים רבים מן הראשונים ויעשו ככה גם להם׃
But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.
ובאחרונה שלח אליהם את בנו באמרו מפני בני יגורו׃
But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.
ויהי כראות הכרמים את הבן ויאמרו איש אל אחיו זה הוא היורש לכו ונהרגהו ונאחזה בנחלתו׃
And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.
ויחזיקו בו וידחפוהו אל מחוץ לכרם ויהרגו אתו׃
When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?
והנה כבוא בעל הכרם מה יעשה לכרמים ההם׃
They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.
ויאמרו אליו ירע לרעים ויאבדם ואת הכרם יתן לכרמים אחרים אשר ישיבו לו את הפרי בעתו׃
Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
ויאמר ישוע אליהם הכי קרא לא קראתם בכתובים אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
על כן אני אמר לכם כי תקח מכם מלכות האלהים ותנתן לגוי אשר יעשה את פריה׃
And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
והנפל על האבן ההיא ישבר ואשר תפל עליו תשחקהו׃
And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.
ויהי כשמע הכהנים הגדולים והפרושים את משליו ויבינו כי עליהם דבר׃
But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.
ויבקשו לתפשו אך יראו מפני המון העם כי לנביא חשבהו׃