Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Se yon sòm David. Kite m' di Seyè a mèsi! Kite m' di Seyè ki pa tankou tout moun lan mèsi ak tout nanm mwen!
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Wi, kite m' di Seyè a mèsi. Mwen pa dwe janm bliye tout byen li fè pou mwen.
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Li padonnen tout peche m' yo, li geri tout maladi m' yo.
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Li wete m' nan bouch twou a. Li beni m', li fè m' wè jan li renmen m', jan li gen pitye pou mwen.
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
Li kouvri m' ak benediksyon pandan tout lavi m', li fè m' rete jenn ak tout fòs mwen, tankou malfini.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
Seyè a pa nan patipri. Li rann jistis an favè tout moun k'ap sibi lenjistis.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Li fè Moyiz konnen sa l' te gen nan tèt li, li fè pitit Izrayèl yo wè mèvèy li yo.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Seyè a gen kè sansib, li gen bon kè. Li pa fè kòlè fasil, li p'ap janm sispann renmen nou.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Li p'ap pase tout tan l' ap pini nou, li pa ankòlè pou lontan.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Li pa aji ak nou jan nou ta merite l' la, li pa pini nou jan l' ta dwe pini nou.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Menm jan syèl la byen lwen anwo tè a, se konsa Seyè a renmen moun ki gen krentif pou li.
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
Menm jan kote solèy leve a byen lwen ak kote solèy kouche a, se konsa li wete peche nou yo, li voye yo jete byen lwen nou.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Menm jan yon papa sansib pou pitit li, se konsa Seyè a sansib pou moun ki gen krentif pou li.
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
Li konnen ak kisa nou fèt, li chonje se pousyè tè nou ye.
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
Lèzòm menm, lavi yo tankou zèb. Yo grandi, yo fleri tankou flè savann.
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Kou van soufle sou yo, yo disparèt. Pesonn pa rekonèt kote yo te ye a.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Men renmen Bondye pou moun ki gen krentif pou li yo, se bagay ki la pou tout tan. L'ap gen pitye pou pitit pitit yo,
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
pou moun ki kenbe pawòl yo ak li, pou moun ki chonje kòmandman li yo pou obeyi yo.
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
Seyè a mete fotèy li anwo nan syèl la, l'ap gouvènen tout bagay.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Nou menm zanj li yo ki vanyan, ki gen fòs, nou menm k'ap fè tou sa li mande nou fè, nou menm k'ap koute sa l'ap di nou, fè lwanj Seyè a!
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Nou tout ki fè pati lame ki nan syèl la, nou tout k'ap sèvi l', k'ap fè volonte li, di Seyè a mèsi!
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Nou tout kreyati Bondye, nou tout ki toupatou kote l'ap gouvènen, di Seyè a mèsi! Wi, kite m' di Seyè a mèsi!