Job 30

But now they that are younger than I have me in derision, whose fathers I would have disdained to have set with the dogs of my flock.
Men koulye a, moun ki pi jenn pase m' yo ap pase m' nan rizib. Papa yo se moun mwen pa t' pran pou anyen, moun mwen pa ta menm mete ak chen m' pou gade mouton.
Yea, whereto might the strength of their hands profit me, in whom old age was perished?
Epitou, yo te twò fèb pou fè anyen pou mwen. Se te yon bann gason san kouraj.
For want and famine they were solitary; fleeing into the wilderness in former time desolate and waste.
Mizè ak grangou te fini ak yo. Lannwit se grenn bwa yo te konn al souse nan savann kote moun pa rete.
Who cut up mallows by the bushes, and juniper roots for their meat.
Yo pran fèy raje pou yo manje. Ata rasin bayawonn pase.
They were driven forth from among men, (they cried after them as after a thief;)
Kote yo pase moun mete yo deyò, yo rele bare dèyè yo tankou vòlè.
To dwell in the clifts of the valleys, in caves of the earth, and in the rocks.
Yo te blije al rete nan twou wòch, nan twou tè sou bò ravin yo.
Among the bushes they brayed; under the nettles they were gathered together.
Y'ap rele tankou bèt mawon nan raje a. Yo fè pil sou pil nan savann lan.
They were children of fools, yea, children of base men: they were viler than the earth.
Se te yon bann sanzave ki pa t' menm gen non. Yo te mete yo deyò nan peyi a.
And now am I their song, yea, I am their byword.
Koulye a, y'ap fè chante sou mwen. Y'ap bay istwa sou do m'.
They abhor me, they flee far from me, and spare not to spit in my face.
Yo pè pwoche bò kote m' pou m' pa sal yo. Yo menm krache nan figi m'.
Because he hath loosed my cord, and afflicted me, they have also let loose the bridle before me.
Paske Bondye kraze kouraj mwen, li lage m' atè, kifè, mapou tonbe, kabrit manje fèy li.
Upon my right hand rise the youth; they push away my feet, and they raise up against me the ways of their destruction.
Bann moun sa yo leve dèyè m', y'ap fè m' kouri. Yo lage dèyè m' pou yo pran m'.
They mar my path, they set forward my calamity, they have no helper.
Yo sènen m' toupatou pou yo ka fini avè m'. Pa gen pesonn pou di yo pa fè sa.
They came upon me as a wide breaking in of waters: in the desolation they rolled themselves upon me.
Yo pase nan fant barikad, yo tonbe sou mwen. Yo pilonnen m' anba pye yo.
Terrors are turned upon me: they pursue my soul as the wind: and my welfare passeth away as a cloud.
Yon sèl latranblad pran mwen. Tankou yon kout van li kraze kouraj mwen. Tankou yon nwaj k'ap pase, tout byen m' yo disparèt.
And now my soul is poured out upon me; the days of affliction have taken hold upon me.
Koulye a, mwen prèt pou m' mouri. Lafliksyon ap fini avè m'.
My bones are pierced in me in the night season: and my sinews take no rest.
Lannwit, tout zo nan kò m' ap fè m' mal. Doulè ap manje m' anndan san rete.
By the great force of my disease is my garment changed: it bindeth me about as the collar of my coat.
Bondye ponyen m' nan kòlèt, l'ap chifonnen tout rad sou mwen.
He hath cast me into the mire, and I am become like dust and ashes.
Li voye m' jete nan labou. Mwen pa pi bon pase pousyè tè ak sann dife.
I cry unto thee, and thou dost not hear me: I stand up, and thou regardest me not.
Mwen rele nan pye ou, Bondye! Ou pa reponn mwen. Mwen kanpe devan ou, ou pa okipe m' menm.
Thou art become cruel to me: with thy strong hand thou opposest thyself against me.
Ou pa menm moun lan ankò. W'ap malmennen m'. Ou soti pou pèsekite m' ak tout fòs ou.
Thou liftest me up to the wind; thou causest me to ride upon it, and dissolvest my substance.
Ou fè van pote m' ale. M'ap vole tankou pay. Ou voye yon van tanpèt boulvèse m'.
For I know that thou wilt bring me to death, and to the house appointed for all living.
Wi, mwen konnen byen pwòp w'ap mennen m' pou m' al mouri, pou m' al sibi sò k'ap tann tout moun lan.
Howbeit he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction.
Poukisa w'ap atake yon moun ki tou fin mouri, yon moun ki pa ka fè anyen ankò pase mande padon?
Did not I weep for him that was in trouble? was not my soul grieved for the poor?
Eske mwen pa t' nan lapenn ansanm ak moun ki te nan mizè? Eske kè m' pa t' fè m' mal pou moun ki pa t' gen anyen menm yo?
When I looked for good, then evil came unto me: and when I waited for light, there came darkness.
Mwen t'ap tann kontantman, se malè ki vini. Mwen t'ap tann limyè, se fènwa ki kouvri m'.
My bowels boiled, and rested not: the days of affliction prevented me.
Tout zantray mwen ap bouyi san rete. Chak jou m'ap soufri pi rèd.
I went mourning without the sun: I stood up, and I cried in the congregation.
M'ap mache kagou, san pesonn pou konsole m'. Mwen kanpe nan mitan tout moun, m'ap mande sekou.
I am a brother to dragons, and a companion to owls.
Vwa mwen tankou vwa koukou. Mwen rele tankou frize.
My skin is black upon me, and my bones are burned with heat.
Po m' vin tou nwa, l'ap dekale. Lafyèb ap manje m' nan zo.
My harp also is turned to mourning, and my organ into the voice of them that weep.
Lontan se mizik gita ak fif ase ki te nan zòrèy mwen. Men, koulye a, se plenn, se kriye ase m'ap tande.