Proverbs 30

The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,
اینها سخنان آکور، پسر یاقه است، خطاب به ایتیئیل و اوکال: خدایا، خسته و درمانده‌ام، چه چاره کنم؟
Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.
من شعور یک انسان را ندارم.
I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.
من بیشتر شبیه حیوان هستم؛ من شعور یک انسان را ندارم، و دربارهٔ خدا چیزی نمی‌دانم.
Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?
کیست که به آسمان صعود کرد و بر زمین فرود آمد؟ کیست که باد را در مشت خود جمع کرد و آبها را در لباس خود پیچید؟ کیست که حدود زمین را تعیین کرد؟ نام او چیست و پسرش چه نام دارد؟ اگر می‌دانی بگو.
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
«خدا به وعدهٔ خود وفا می‌کند. او مانند سپر از کسانی‌که به او توکّل دارند، حمایت می‌کند.
Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.
به کلام او چیزی میافزا، مبادا تو را تنبیه کند و دروغگو شمرده شوی.»
Two things have I required of thee; deny me them not before I die:
ای خدا، پیش از اینکه بمیرم، دو چیز از تو می‌خواهم:
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:
زبان مرا از دروغ گفتن بازدار، و مرا نه فقیر ساز و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به اندازهٔ احتیاجم بده.
Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.
زیرا اگر ثروتمند شوم ممکن است تو را انکار کنم و بگویم: «خداوند کیست؟» و اگر فقیر شوم، شاید دزدی کنم و نام تو را بی‌حرمت سازم.
Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
هیچ‌وقت از کسی پیش کارفرمایش بدگویی نکن، مبادا تو را لعنت کند و مجرم شوی.
There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.
کسانی هستند که پدر و مادر خود را نفرین می‌کنند.
There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.
اشخاصی هستند که خود را پاک می‌دانند، درحالی‌که آلوده به گناه می‌باشند.
There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.
بسیار کسانی هستند که از چشمانشان کبر و غرور می‌بارد.
There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
گروهی هستند که دندانهای خود را تیز می‌کنند تا به جان مردم فقیر و محتاج افتاده، آنها را ببلعند.
The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:
در دنیا چهار چیز مانند «زالو» هستند که هرقدر بخورند سیر نمی‌شوند:
The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.
دنیای مردگان، رحم نازا، زمین خشک و بی‌آب، و آتش شعله‌ور.
The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
کسی‌که پدر خود را مسخره و مادر خود را تحقیر کند، زاغها چشمانش را از کاسه بیرون می‌آوردند و لاشخورها بدنش را می‌خورند.
There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:
چهار چیز است که برای من بسیار عجیب است و من آنها را نمی‌فهمم:
The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.
پرواز عقاب در آسمان، خزیدن مار بر صخره، عبور کشتی از دریا، به وجود آمدن عشق بین زن و مرد.
Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.
زن بدکار زنا می‌کند و با بی‌شرمی می‌گوید: «گناهی نکرده‌ام.»
For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:
چهار چیز است که زمین تاب تحمّل آنها را ندارد:
For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;
غلامی که به سلطنت می‌رسد، احمقی که سیر و توانگر شود،
For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
زن بداخلاقی که شوهر کرده باشد، و کنیزی که جای خانم خانه را می‌گیرد.
There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:
در دنیا چهار حیوان هستند که کوچک می‌باشند، امّا شعورِ بسیار دارند:
The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;
مورچه‌ها: اگر چه ضعیف هستند، امّا در تابستان برای زمستان خوراک ذخیره می‌کنند،
The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;
گورکنها: با آن که ناتوانند، امّا در بین صخره‌ها برای خود لانه می‌سازند،
The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;
ملخها: هر چند رهبری ندارند، ولی در دسته‌های منظّم حرکت می‌کنند،
The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.
و مارمولکها: که می‌توان آنها را با دست گرفت، امّا در قصرهای پادشاهان هم راه دارند.
There be three things which go well, yea, four are comely in going:
چهار موجود هستند که با وقار راه می‌روند:
A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;
شیر که پادشاه حیوانات است و از چیزی نمی‌ترسد،
A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.
طاووس، بُز نر، و پادشاهی که سپاهیانش همراه او هستند.
If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.
اگر از روی حماقت مغرور شده و نقشه‌های پلیدی کشیده‌ای، از این کارهایت دست بکش.
Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.
همچنان‌که از زدن شیر کره به دست می‌آید و از ضربه زدن به بینی خون جاری می‌شود، از برانگیختن خشم نیز نزاع برپا می‌گردد.