Job 22

Then Eliphaz the Temanite answered and said,
الیفاز: آیا انسان فانی می‌تواند فایده‌ای به خدا برساند؟ حتّی عاقلترین انسان، نمی‌تواند برای او مفید باشد.
Can a man be profitable unto God, as he that is wise may be profitable unto himself?
الیفاز: آیا انسان فانی می‌تواند فایده‌ای به خدا برساند؟ حتّی عاقلترین انسان، نمی‌تواند برای او مفید باشد.
Is it any pleasure to the Almighty, that thou art righteous? or is it gain to him, that thou makest thy ways perfect?
هرقدر که صالح و درستکار باشی، باز هم برای خدا مفید نیستی و بی‌عیب بودن تو برای او سودی ندارد.
Will he reprove thee for fear of thee? will he enter with thee into judgment?
او تو را به‌خاطر تقوی و خداترسی تو، مجازات نمی‌کند.
Is not thy wickedness great? and thine iniquities infinite?
گناهان تو بی‌شمار و شرارت تو بسیار زیاد است،
For thou hast taken a pledge from thy brother for nought, and stripped the naked of their clothing.
زیرا لباسهای دوستانت را که به تو بدهکار بودند، گرو گرفتی و آنها را برهنه گذاشتی.
Thou hast not given water to the weary to drink, and thou hast withholden bread from the hungry.
به تشنگانِ خسته آب ندادی و نان را از گرسنگان دریغ کردی.
But as for the mighty man, he had the earth; and the honourable man dwelt in it.
با استفاده از قدرت و مقامت صاحب زمین شدی.
Thou hast sent widows away empty, and the arms of the fatherless have been broken.
تو نه تنها به بیوه زنان کمک نکردی، بلکه مال یتیمان را هم خوردی و به آنها رحم ننمودی.
Therefore snares are round about thee, and sudden fear troubleth thee;
بنابراین در دامهای وحشت گرفتار شده‌ای و بلای ناگهانی بر سرت آمده است.
Or darkness, that thou canst not see; and abundance of waters cover thee.
در ظلمت و ترس به سر می‌بری و بزودی سیلاب فنا تو را در خود فرو می‌برد.
Is not God in the height of heaven? and behold the height of the stars, how high they are!
خدا بالاتر از آسمانهاست. ستارگان را بنگر که چقدر دور و بلند هستند.
And thou sayest, How doth God know? can he judge through the dark cloud?
با این‌همه تو می‌گویی که خدا چطور می‌تواند، از پس ابرهای تیره و غلیظ شاهد کارهای من باشد و مرا داوری کند.
Thick clouds are a covering to him, that he seeth not; and he walketh in the circuit of heaven.
ابرهای ضخیم او را احاطه کرده است و از بالای گنبد آسمان که بر آن می‌خرامد، نمی‌تواند مرا ببیند.
Hast thou marked the old way which wicked men have trodden?
آیا می‌خواهی راهی را دنبال کنی که گناهکاران در گذشته از آن پیروی می‌کردند؟
Which were cut down out of time, whose foundation was overflown with a flood:
آنها به مرگ نابه‌هنگام گرفتار شدند و اساس و بنیادشان را سیلاب فنا ویران کرد.
Which said unto God, Depart from us: and what can the Almighty do for them?
زیرا آنها به قادر مطلق گفتند: «با ما کاری نداشته باش. تو نمی‌توانی به ما کمک کنی.»
Yet he filled their houses with good things: but the counsel of the wicked is far from me.
درحالی‌که خدا خانه‌هایشان را از هرگونه نعمت پر کرده بود. به همین جهت، من خود را از راه ایشان دور می‌کنم.
The righteous see it, and are glad: and the innocent laugh them to scorn.
وقتی شریران هلاک می‌شوند، اشخاص صالح و بی‌گناه شادی می‌کنند و می‌خندند
Whereas our substance is not cut down, but the remnant of them the fire consumeth.
و می‌گویند: «بدخواهان ما از بین رفتند و دارایی و مالشان در آتش سوخت.»
Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee.
پس ای ایّوب، با خدا آشتی کن و از دشمنی با او دست بردار؛ تا از برکات او برخوردار شوی.
Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart.
تعالیم او را بپذیر و کلام او را در دلت حفظ کن.
If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles.
اگر به سوی خدا بازگردی و بدی و شرارت را در خانه‌ات راه ندهی، آنگاه زندگی گذشته‌ات به تو بازمی‌گردد.
Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the brooks.
طلایت را دور بینداز، طلای نابت را در بستر خشک رودخانه بینداز.
Yea, the Almighty shall be thy defence, and thou shalt have plenty of silver.
آن وقت خود خداوند طلای خالص و نقرهٔ تو خواهد بود.
For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God.
آنگاه پیوسته به او اعتماد خواهی نمود و از وجود او لذّت خواهی برد.
Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows.
وقتی به حضور او دعا کنی، دعایت را می‌پذیرد و می‌توانی نذرهایت را بجا آوری.
Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways.
هر تصمیمی که بگیری، در انجام آن موفّق می‌شوی و راههایت همیشه روشن می‌باشند.
When men are cast down, then thou shalt say, There is lifting up; and he shall save the humble person.
خدا مردمان حلیم و فروتن را سرفراز و اشخاص متکبّر را خوار و ذلیل می‌سازد.
He shall deliver the island of the innocent: and it is delivered by the pureness of thine hands.
پس اگر درستکار بمانی و گناه نکنی، او تو را نجات خواهد داد.