Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internaĵo Lian sanktan nomon.
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn.
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Li pardonas ĉiujn viajn pekojn, Li sanigas ĉiujn viajn malsanojn;
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Li savas de la tombo vian vivon, Li kronas vin per boneco kaj favorkoreco;
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
Li satigas per bonaĵoj vian maljunan aĝon, Ke via juneco renoviĝas kiel ĉe aglo.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
La Eternulo faras justecon kaj juĝon al ĉiuj prematoj.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Li sciigis Siajn vojojn al Moseo, Siajn farojn al la Izraelidoj.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Favorkora kaj kompatema estas la Eternulo, Longetolerema kaj tre bona.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Ne eterne Li indignas, Kaj ne por ĉiam Li koleras.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Ne laŭ niaj pekoj Li agis kun ni, Kaj ne laŭ niaj krimoj Li redonis al ni.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Ĉar kiel alte estas la ĉielo super la tero, Tiel granda estas Lia boneco por tiuj, kiuj Lin timas.
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
Kiel malproksime estas la oriento de la okcidento, Tiel Li malproksimigis de ni niajn pekojn.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Kiel patro korfavoras filojn, Tiel la Eternulo korfavoras tiujn, kiuj Lin timas.
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
Ĉar Li scias nian esencon; Li memoras, ke ni estas polvo.
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
La tagoj de homo estas kiel herbo; Kiel floro de kampo, tiel li floras.
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Pasas super ĝi vento, kaj ĝi jam ne ekzistas; Kaj ĝia loko ĝin jam ne rekonas.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Sed la boneco de la Eternulo daŭras eterne al tiuj, kiuj Lin timas, Kaj Lia bonfaremeco iras ĝis la pranepoj,
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
Kiuj observas Lian interligon Kaj memoras Liajn ordonojn por ilin plenumi.
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
La Eternulo starigis en la ĉielo Sian tronon; Kaj Lia reĝeco regas ĉion.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Benu la Eternulon Liaj anĝeloj, potencaj per sia forto, Kiuj plenumas Lian vorton, Por ke oni obeu la voĉon de Lia vorto.
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Benu la Eternulon ĉiuj Liaj ĉirkaŭantoj, Liaj servantoj, kiuj plenumas Lian volon.
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Benu la Eternulon ĉiuj Liaj kreitaĵoj, En ĉiuj lokoj de Lia regado. Benu, ho mia animo, la Eternulon.