Matthew 15

Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,
Tiam alvenis al Jesuo el Jerusalem Fariseoj kaj skribistoj, dirante:
Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.
Kial viaj disĉiploj transpaŝas la tradicion de la antaŭuloj? ĉar ili ne lavas siajn manojn, kiam ili manĝas panon.
But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?
Kaj li responde diris al ili: Kial vi ankaŭ transpaŝas la ordonon de Dio per via tradicio?
For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.
Ĉar Dio diris: Respektu vian patron kaj vian patrinon; kaj: Kiu malbenas sian patron aŭ sian patrinon, tiu nepre mortu.
But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me;
Sed vi diras: Se iu diros al sia patro aŭ al sia patrino: Oferdono estu tio, per kio vi povus profiti de mi,
And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.
tiu ne devas respekti sian patron aŭ sian patrinon. Kaj vi vantigis la vorton de Dio per via tradicio.
Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,
Ho hipokrituloj, bone profetis Jesaja pri vi, dirante:
This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.
Ĉi tiu popolo honoras Min per siaj lipoj, Sed ilia koro estas malproksime de Mi.
But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
Sed vane ili Min adoras, Instruante kiel doktrinojn ordonojn de homoj.
And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:
Kaj alvokinte al si la homamason, li diris al ili: Aŭskultu kaj komprenu:
Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.
Ne tio, kio eniras en la buŝon, profanas la homon; sed kio eliras el la buŝo, tio profanas la homon.
Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?
Tiam veninte, la disĉiploj diris al li: Ĉu vi scias, ke la Fariseoj ofendiĝis, kiam ili aŭdis tiun diron?
But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.
Sed li responde diris: Ĉiu kreskaĵo, kiun mia ĉiela Patro ne plantis, estos elradikigita.
Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.
Lasu ilin; ili estas blindaj kondukantoj de blinduloj. Kaj se blindulo kondukos blindulon, ambaŭ falos en fosaĵon.
Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable.
Kaj Petro responde diris al li: Klarigu al ni tiun parabolon.
And Jesus said, Are ye also yet without understanding?
Kaj li diris: Ĉu vi ankaŭ estas eĉ ankoraŭ sen kompreno?
Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?
Ĉu vi ne konscias, ke ĉio, eniranta en la buŝon, pasas en la ventron kaj estas elĵetata en apartan lokon?
But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man.
Sed tio, kio eliras el la buŝo, elvenas el la koro, kaj profanas la homon.
For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies:
Ĉar el la koro eliras malvirtaj pensoj, mortigoj, adultoj, malĉastaĵoj, ŝteloj, falsatestoj, blasfemoj:
These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man.
jen tio, kio profanas la homon, sed manĝi kun manoj nelavitaj ne profanas la homon.
Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon.
Kaj elirinte de tie, Jesuo foriris en la regionojn apud Tiro kaj Cidon.
And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.
Kaj jen virino Kanaana, veninte el tiuj limlandoj, kriis, dirante: Ho Sinjoro, filo de David, kompatu min; mia filino estas terure turmentata de demono.
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.
Sed li ne respondis al ŝi eĉ unu vorton. Kaj alveninte, liaj disĉiploj petis lin, dirante: Forsendu ŝin, ĉar ŝi krias post ni.
But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.
Kaj li responde diris: Mi ne estas sendita, krom al la perditaj ŝafoj el la domo de Izrael.
Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.
Sed ŝi venis kaj adorkliniĝis al li, dirante: Sinjoro, helpu min.
But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs.
Sed li responde diris: Ne decas preni la panon de la infanoj kaj ĵeti ĝin al la hundetoj.
And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.
Sed ŝi diris: Jes, Sinjoro; ĉar eĉ la hundetoj manĝas el la panpecetoj, kiuj falas de la tablo de iliaj sinjoroj.
Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.
Tiam responde Jesuo diris al ŝi: Ho virino, granda estas via fido; estu al vi, kiel vi volas. Kaj ŝia filino estis sanigita de post tiu horo.
And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there.
Kaj transirinte de tie, Jesuo venis apud la maron de Galileo; kaj suprenirinte sur la monton, li sidiĝis tie.
And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them:
Kaj alvenis al li grandaj homamasoj, havante kun si homojn lamajn, blindajn, mutajn, kriplajn, kun multaj aliaj, kaj metis ilin apud liajn piedojn; kaj li sanigis ilin;
Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel.
tiel ke la homamaso miris, vidante mutulojn parolantaj, kriplulojn sanaj, kaj lamulojn piedirantaj, kaj blindulojn vidantaj; kaj ili gloris la Dion de Izrael.
Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.
Kaj Jesuo, alvokinte al si siajn disĉiplojn, diris: Mi kortuŝiĝas pro la homamaso, ĉar jam tri tagojn ili restas ĉe mi, kaj nenion havas manĝi; kaj mi ne volas forsendi ilin fastantaj, por ke ili ne laciĝu sur la vojo.
And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude?
Kaj la disĉiploj diris al li: De kie ni povas ricevi en la dezerto tiom da panoj, por satigi tiom da homoj?
And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes.
Kaj Jesuo diris al ili: Kiom da panoj vi havas? Kaj ili diris: Sep, kaj kelkajn malgrandajn fiŝojn.
And he commanded the multitude to sit down on the ground.
Kaj li ordonis al la homamaso sidiĝi sur la tero;
And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude.
kaj li prenis la sep panojn kaj la fiŝojn; kaj doninte dankon, li dispecigis ilin, kaj donis al la disĉiploj, kaj la disĉiploj al la homamasoj.
And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full.
Kaj ĉiuj manĝis kaj satiĝis; kaj oni kolektis da postrestintaj fragmentoj sep korbegojn plenajn.
And they that did eat were four thousand men, beside women and children.
Kaj la manĝantoj estis kvar mil viroj, krom virinoj kaj infanoj.
And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.
Kaj forsendinte la homamasojn, li eniris en la ŝipeton, kaj venis en la regionojn de Magadan.