Luke 19

And Jesus entered and passed through Jericho.
Kaj li eniris en Jeriĥon kaj ĝin trapasis.
And, behold, there was a man named Zacchæus, which was the chief among the publicans, and he was rich.
Kaj jen viro, nomata Zakĥeo; kaj li estis ĉefimpostisto, kaj li estis riĉa.
And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.
Kaj li penis vidi Jesuon, kia homo li estas; kaj li ne povis pro la homamaso, ĉar li estis malgranda je staturo.
And he ran before, and climbed up into a sycomore tree to see him: for he was to pass that way.
Kaj antaŭkurinte antaŭen, li supreniris sur sikomorarbon, por lin vidi; ĉar li estis preterpasonta tie.
And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him, and said unto him, Zacchæus, make haste, and come down; for to day I must abide at thy house.
Kaj kiam Jesuo venis al la loko, li suprenrigardis, kaj diris al li: Zakĥeo, rapide malsupreniru, ĉar hodiaŭ mi devas loĝi en via domo.
And he made haste, and came down, and received him joyfully.
Kaj li rapide malsupreniris, kaj akceptis lin ĝoje.
And when they saw it, they all murmured, saying, That he was gone to be guest with a man that is a sinner.
Kaj vidinte, ĉiuj murmuris, dirante: Ĉe pekulo li eniris, por gasti.
And Zacchæus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold.
Kaj Zakĥeo, starante, diris al la Sinjoro: Jen duonon de miaj posedaĵoj, Sinjoro, mi donacas al la malriĉuloj; kaj se el iu mi maljuste eldevigis ion, mi redonas kvaroblon.
And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.
Kaj Jesuo diris al li: Hodiaŭ venis savo al ĉi tiu domo, ĉar li ankaŭ estas filo de Abraham.
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
Ĉar la Filo de homo venis, por serĉi kaj savi la perditaĵon.
And as they heard these things, he added and spake a parable, because he was nigh to Jerusalem, and because they thought that the kingdom of God should immediately appear.
Kaj kiam oni aŭdis tion, li parolis ankoraŭ parabolon, ĉar li estis proksime al Jerusalem, kaj oni supozis, ke la regno de Dio tuj aperos.
He said therefore, A certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom, and to return.
Li do diris: Unu nobelo forvojaĝis en malproksiman landon, por ricevi al si regnon, kaj reveni.
And he called his ten servants, and delivered them ten pounds, and said unto them, Occupy till I come.
Kaj vokinte al si dek siajn servistojn, li donis al ili dek min’ojn, kaj diris al ili: Negocadu, ĝis mi revenos.
But his citizens hated him, and sent a message after him, saying, We will not have this man to reign over us.
Sed liaj regnanoj lin malamis, kaj sendis delegitaron post li, dirante: Ni ne volas, ke tiu viro reĝu super ni.
And it came to pass, that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading.
Kaj kiam li revenis, ricevinte la regnon, li ordonis voki al li tiujn servistojn, al kiuj li donis la monon, por ke li sciiĝu, kiom ili gajnis per negocado.
Then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained ten pounds.
Kaj venis la unua, kaj diris: Sinjoro, via min’o produktis dek min’ojn.
And he said unto him, Well, thou good servant: because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over ten cities.
Kaj li diris al li: Bonege, bona servisto; ĉar vi estis fidela en tre malgranda afero, havu aŭtoritaton super dek urboj.
And the second came, saying, Lord, thy pound hath gained five pounds.
Kaj venis la dua, kaj diris: Sinjoro, via min’o faris kvin min’ojn.
And he said likewise to him, Be thou also over five cities.
Li diris ankaŭ al tiu: Vi ankaŭ estu super kvin urboj.
And another came, saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept laid up in a napkin:
Kaj alia venis, kaj diris: Sinjoro, jen via min’o, kiun mi konservis, flankemetitan en viŝtuko;
For I feared thee, because thou art an austere man: thou takest up that thou layedst not down, and reapest that thou didst not sow.
ĉar mi vin timis, ĉar vi estas homo severa; vi prenas tion, kion vi ne demetis, kaj rikoltas tion, kion vi ne semis.
And he saith unto him, Out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knewest that I was an austere man, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow:
Li diris al li: El via propra buŝo mi vin juĝos, vi malbona servisto. Vi sciis, ke mi estas homo severa, kiu prenas tion, kion mi ne demetis, kaj rikoltas tion, kion mi ne semis;
Wherefore then gavest not thou my money into the bank, that at my coming I might have required mine own with usury?
kial do vi ne donis mian monon en bankon, por ke, reveninte, mi postulu ĝin kun procento?
And he said unto them that stood by, Take from him the pound, and give it to him that hath ten pounds.
Kaj li diris al la apudstarantoj: Forprenu de li la min’on, kaj donu ĝin al tiu, kiu havas la dek min’ojn.
(And they said unto him, Lord, he hath ten pounds.)
(Kaj ili diris al li: Sinjoro, li havas dek min’ojn.)
For I say unto you, That unto every one which hath shall be given; and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him.
Mi diras al vi, ke al ĉiu, kiu havas, estos donite; kaj for de tiu, kiu ne havas, estos prenita eĉ tio, kion li havas.
But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me.
Cetere tiujn miajn malamikojn, kiuj ne volis, ke mi reĝu super ili, konduku ĉi tien, kaj mortigu ilin antaŭ mi.
And when he had thus spoken, he went before, ascending up to Jerusalem.
Kaj tion dirinte, li ekiris antaŭe, suprenirante al Jerusalem.
And it came to pass, when he was come nigh to Bethphage and Bethany, at the mount called the mount of Olives, he sent two of his disciples,
Kaj kiam li alproksimiĝis al Betfage kaj Betania, apud la monto nomata Olivarba, li sendis du el siaj disĉiploj,
Saying, Go ye into the village over against you; in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat: loose him, and bring him hither.
dirante: Iru en la kontraŭan vilaĝon, en kiu, enirante, vi trovos azenidon ligitan, sur kiu neniu iam ankoraŭ sidis; ĝin malligu kaj alkonduku.
And if any man ask you, Why do ye loose him? thus shall ye say unto him, Because the Lord hath need of him.
Kaj se iu demandos al vi: Kial vi ĝin malligas? parolu jene: La Sinjoro ĝin bezonas.
And they that were sent went their way, and found even as he had said unto them.
Kaj la senditoj foriris, kaj trovis, ĝuste kiel li diris al ili.
And as they were loosing the colt, the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt?
Kaj dum ili malligis la azenidon, ĝiaj posedantoj diris al ili: Kial vi malligas la azenidon?
And they said, The Lord hath need of him.
Kaj ili diris: La Sinjoro ĝin bezonas.
And they brought him to Jesus: and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus thereon.
Kaj ili alkondukis ĝin al Jesuo; kaj ĵetinte siajn vestojn sur la azenidon, ili sidigis Jesuon sur ĝin.
And as he went, they spread their clothes in the way.
Kaj dum li iris, ili sternis siajn vestojn sur la vojo.
And when he was come nigh, even now at the descent of the mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen;
Kaj kiam li jam alproksimiĝis, malsuprenironte la deklivon de la monto Olivarba, la tuta amaso de la disĉiploj komencis ĝoji kaj laŭdi Dion per laŭta voĉo pro ĉiuj potencaĵoj, kiujn ili vidis;
Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest.
dirante: Estu benata la Reĝo, kiu venas en la nomo de la Eternulo; paco en la ĉielo kaj gloro en la supera alto.
And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples.
Kaj iuj Fariseoj el la homamaso diris al li: Majstro, admonu viajn disĉiplojn.
And he answered and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out.
Kaj responde li diris: Mi diras al vi, ke se ĉi tiuj silentos, la ŝtonoj ekkrios.
And when he was come near, he beheld the city, and wept over it,
Kaj kiam li alproksimiĝis, li rigardis la urbon, kaj ploris pro ĝi,
Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes.
dirante: Ho, se vi mem scius en ĉi tiu tago la aferojn apartenantajn al paco! sed nun ili estas kaŝitaj for de viaj okuloj.
For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side,
Ĉar venos sur vin tagoj, kiam viaj malamikoj ĉirkaŭbaros vin per palisaro, kaj ronde ĉirkaŭos vin, kaj ĉiuflanke premos vin,
And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation.
kaj detruos ĝis la tero vin, kaj viajn infanojn en vi, kaj ne lasos en vi ŝtonon sur ŝtono, pro tio, ke vi ne sciis la tempon de via vizitado.
And he went into the temple, and began to cast out them that sold therein, and them that bought;
Kaj enirinte en la templon, li komencis elpeli la vendantojn,
Saying unto them, It is written, My house is the house of prayer: but ye have made it a den of thieves.
dirante al ili: Estas skribite: Mia domo estos domo de preĝo; sed vi faris ĝin kaverno de rabistoj.
And he taught daily in the temple. But the chief priests and the scribes and the chief of the people sought to destroy him,
Kaj li instruis tagon post tago en la templo. Sed la ĉefpastroj kaj la skribistoj kaj la ĉefoj de la popolo penadis lin pereigi,
And could not find what they might do: for all the people were very attentive to hear him.
kaj ne trovis, kion fari, ĉar la tuta popolo tre atente aŭskultis lin.