John 11

Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.
Kaj estis unu malsanulo, nomata Lazaro, el Betania, la vilaĝo de Maria kaj ŝia fratino Marta.
(It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)
Tiu Maria, kies frato Lazaro estis malsana, estis tiu sama, kiu ŝmiris la Sinjoron per ŝmiraĵo kaj viŝis liajn piedojn per siaj haroj.
Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.
La fratinoj do sendis al li, dirante: Sinjoro, jen tiu, kiun vi amas, estas malsana.
When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.
Sed Jesuo, aŭdinte tion, diris: Ĉi tiu malsano estas ne por la morto, sed por la gloro de Dio, por ke la Filo de Dio estu per ĝi glorata.
Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.
Kaj Jesuo amis Martan kaj ŝian fratinon kaj Lazaron.
When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.
Kaj kiam li sciiĝis, ke tiu estas malsana, li restis ankoraŭ du tagojn en la loko, kie li estis.
Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judæa again.
Poste li diris al la disĉiploj: Ni iru returne en Judujon.
His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again?
La disĉiploj diris al li: Rabeno, la Judoj ĵus celis ŝtonmortigi vin; kaj ĉu vi denove iras tien?
Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.
Jesuo respondis: Ĉu ne estas dek du horoj en la tago? Se iu iras dum la tago, li ne faletas, ĉar li vidas la lumon de ĉi tiu mondo.
But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.
Sed se iu iras dum la nokto, li faletas, ĉar en li ne estas la lumo.
These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.
Tion li parolis, kaj poste li diris al ili: Nia amiko Lazaro endormiĝis, sed mi iras, por veki lin el lia dormo.
Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.
La disĉiploj do diris: Sinjoro, se li endormiĝis, li resaniĝos.
Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.
Jesuo parolis pri lia morto; sed ili supozis, ke li parolas pri ripozo en dormo.
Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.
Tiam Jesuo diris al ili klare: Lazaro jam mortis.
And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.
Kaj pro vi mi ĝojas, ke mi ne ĉeestis tie, por ke vi kredu; tamen ni iru al li.
Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go, that we may die with him.
Tiam Tomaso, nomata Didimo, diris al siaj kundisĉiploj: Ni ankaŭ iru, por ke ni mortu kun li.
Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.
Kiam Jesuo alvenis, li trovis lin jam kvar tagojn entombigita.
Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:
Kaj Betania estis proksime de Jerusalem, en la distanco de ĉirkaŭ dek kvin stadioj;
And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.
kaj multaj el la Judoj jam venis al Marta kaj Maria, por konsoli ilin pri ilia frato.
Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.
Marta do, kiam ŝi eksciis, ke Jesuo alproksimiĝas, iris al li renkonte; sed Maria ankoraŭ sidis en la domo.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
Tiam diris Marta al Jesuo: Sinjoro, se vi estus ĉi tie, mia frato ne estus mortinta.
But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.
Sed eĉ nun mi scias, ke kion ajn vi petos de Dio, tion Dio donos al vi.
Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.
Jesuo diris al ŝi: Via frato releviĝos.
Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
Marta diris al li: Mi scias, ke li releviĝos ĉe la releviĝo en la lasta tago.
Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:
Jesuo diris al ŝi: Mi estas la releviĝo kaj la vivo; kiu kredas al mi, eĉ se li estos mortinta, tiu vivos,
And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
kaj ĉiu, kiu vivas kaj kredas al mi, por ĉiam ne mortos. Ĉu vi tion kredas?
She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.
Ŝi diris al li: Jes, Sinjoro, mi jam kredas, ke vi estas la Kristo, la Filo de Dio, la venanta en la mondon.
And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee.
Kaj dirinte tion, ŝi foriris, kaj vokis sekrete sian fratinon Maria, dirante: La Majstro ĉeestas, kaj vokas vin.
As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.
Kaj ŝi, aŭdinte tion, leviĝis rapide kaj iris al li.
Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.
(Sed Jesuo ankoraŭ ne eniris en la vilaĝon, sed estis en la loko, kie Marta lin renkontis.)
The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.
La Judoj do, kiuj estis kun ŝi en la domo kaj konsolis ŝin, vidinte, ke Maria leviĝis subite kaj eliris, sekvis ŝin, dirante: Ŝi iras al la tombo, por plori tie.
Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
Kiam Maria alvenis al la loko, kie Jesuo estis, kaj lin vidis, ŝi falis antaŭ liaj piedoj, dirante: Sinjoro, se vi estus ĉi tie, mia frato ne estus mortinta.
When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,
Kiam do Jesuo vidis ŝin ploranta kaj la Judojn ankaŭ, kiuj venis kun ŝi, plorantaj, li ĝemis en la spirito kaj maltrankviliĝis,
And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.
kaj diris: Kie vi lin kuŝigis? Ili diris al li: Sinjoro, venu kaj vidu.
Jesus wept.
Jesuo larmis.
Then said the Jews, Behold how he loved him!
La Judoj do diris: Jen kiel li lin amis!
And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?
Sed kelkaj el ili diris: Ĉu ĉi tiu, kiu malfermis la okulojn de la blindulo, ne povus kaŭzi ankaŭ, ke ĉi tiu homo ne mortu?
Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.
Tiam Jesuo, denove ĝemante en si, venis al la tombo. Ĝi estis kaverno, kaj sur ĝi kuŝis ŝtono.
Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.
Jesuo diris: Forprenu la ŝtonon. Marta, la fratino de la mortinto, diris al li: Sinjoro, li jam malbonodoras, ĉar li estis tie kvar tagojn.
Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?
Jesuo diris al ŝi: Ĉu mi ne diris al vi, ke se vi kredos, vi vidos la gloron de Dio?
Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.
Oni do forprenis la ŝtonon. Kaj Jesuo levis siajn okulojn, kaj diris: Patro, mi dankas Vin, ke Vi min aŭskultis.
And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.
Kaj mi sciis, ke Vi ĉiam aŭskultas min; sed pro la ĉirkaŭstaranta homamaso mi tion diris, por ke ili kredu, ke Vi min sendis.
And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.
Kaj dirinte tion, li kriis per laŭta voĉo: Lazaro, elvenu.
And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.
Kaj la mortinto elvenis, kun la manoj kaj piedoj ligitaj per tombotukoj; kaj lia vizaĝo estis ĉirkaŭligita per viŝtuko. Jesuo diris al ili: Malligu lin, kaj lasu lin iri.
Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him.
Tiam multaj el la Judoj, kiuj venis al Maria, kaj vidis, kion li faris, kredis al li.
But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.
Sed kelkaj el ili foriris al la Fariseoj, kaj rakontis al ili tion, kion Jesuo faris.
Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.
Tial la ĉefpastroj kaj la Fariseoj kunvenigis sinedrion, kaj diris: Kion ni faras? ĉar ĉi tiu homo faras multajn signojn;
If we let him thus alone, all men will believe on him: and the Romans shall come and take away both our place and nation.
se ni lasos lin tiel, ĉiuj kredos al li, kaj la Romanoj venos kaj forigos nian lokon kaj nian nacion.
And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all,
Sed unu el ili, Kajafas, ĉefpastro en tiu sama jaro, diris al ili: Vi scias nenion,
Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.
nek konsideras, ke bone estas por vi, ke unu homo mortu por la popolo, kaj ke la tuta nacio ne pereu.
And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;
Sed li diris tion ne de si mem; sed estante ĉefpastro en tiu jaro, li profetis, ke Jesuo mortos por la nacio;
And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.
kaj ne nur por la nacio, sed ankaŭ por ke li kunvenigu en unu la ĉie disĵetitajn filojn de Dio.
Then from that day forth they took counsel together for to put him to death.
De post tiu tago do ili konsiliĝis, por lin mortigi.
Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.
Tial Jesuo ne plu iris publike inter la Judoj, sed foriris de tie en la kamparon apud la dezerto, en urbon nomatan Efraim; kaj tie li restadis kun la disĉiploj.
And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.
Kaj la Pasko de la Judoj proksimiĝis, kaj multaj supreniris el la kamparo al Jerusalem antaŭ la Pasko, por sin sanktigi.
Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?
Ili do serĉis Jesuon, kaj parolis inter si, starante en la templo: Kion vi pensas? Ĉu ke li ne venos al la festo?
Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.
Kaj la ĉefpastroj kaj la Fariseoj jam antaŭe ordonis, ke se iu scias, kie li estas, tiu montru tion, por ke oni lin kaptu.