I Corinthians 11

Be ye followers of me, even as I also am of Christ.
Vi estu imitantoj de mi, kiel mi ankaŭ estas imitanto de Kristo.
Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you.
Mi laŭdas vin, ke vi min memoras en ĉio, kaj ke vi firme tenas la tradiciojn, ĝuste kiel mi transdonis ilin al vi.
But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.
Sed mi volas sciigi vin, ke la kapo de ĉiu viro estas Kristo; kaj la kapo de virino estas viro; kaj la kapo de Kristo estas Dio.
Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head.
Ĉiu viro, preĝanta aŭ profetanta kun kapo kovrita, malhonoras sian kapon.
But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven.
Sed ĉiu virino, preĝanta aŭ profetanta kun kapo senvuala, malhonoras sian kapon; ĉar tio estas tia sama, kvazaŭ ŝi estus razita.
For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
Ĉar se virino ne estas vualita, ŝi ankaŭ tondiĝu; sed se estas hontinde por virino esti kun haroj tonditaj aŭ razitaj, ŝi estu vualita.
For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.
Ĉar viro devas ne havi la kapon vualita, pro tio, ke li estas la bildo kaj gloro de Dio; sed virino estas la gloro de viro.
For the man is not of the woman; but the woman of the man.
Ĉar viro ne estas el virino, sed virino el viro;
Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
ĉar ankaŭ viro ne estas kreita por virino, sed virino por viro;
For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.
pro tio virino devas havi sur la kapo signon de aŭtoritato, pro la anĝeloj.
Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord.
Tamen ne ekzistas virino sen viro, nek viro sen virino, en la Sinjoro.
For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God.
Ĉar kiel virino estas el viro, tiel same ankaŭ estas viro per virino; sed ĉio estas el Dio.
Judge in yourselves: is it comely that a woman pray unto God uncovered?
Juĝu en vi mem: ĉu decas, ke virino preĝu al Dio nevualite?
Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him?
Ĉu eĉ la naturo mem ne instruas vin, ke se viro havas longajn harojn, tio estas por li malhonoro?
But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.
Sed se virino havas longajn harojn, tio estas por ŝi gloro; ĉar ŝiaj haroj estas donitaj al ŝi kiel kovraĵo.
But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God.
Sed se iu ŝajnas esti disputema, ni ne havas tian kutimon, nek la eklezioj de Dio.
Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.
Sed ordonante al vi jene, mi ne laŭdas vin, ke vi kunvenas ne por pliboniĝo, sed por malpliboniĝo.
For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.
Ĉar unue mi aŭdas, ke kiam vi kunvenas en la eklezio, ekzistas inter vi skismoj; kaj mi parte kredas tion.
For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you.
Ĉar necese estas, ke ankaŭ herezoj estu inter vi, por ke la aprobitoj evidentiĝu inter vi.
When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper.
Kiam do vi kunvenas, estas neeble manĝi la Sinjoran vespermanĝon;
For in eating every one taketh before other his own supper: and one is hungry, and another is drunken.
ĉar en via manĝado ĉiu antaŭ alia prenas sian propran vespermanĝon; kaj unu malsatas, kaj alia drinkas.
What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.
Kio? ĉu vi ne havas domojn, en kiuj vi povas manĝi kaj trinki? aŭ ĉu vi malestimas la eklezion de Dio, kaj hontigas la nehavantojn? Kion mi diros? ĉu mi vin laŭdos en tio? Mi ja vin ne laŭdas.
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
Ĉar mi ricevis de la Sinjoro tion, kion mi ankaŭ transdonis al vi, ke la Sinjoro Jesuo en la nokto, en kiu li estis perfidata, prenis panon;
And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
kaj doninte dankon, li dispecigis ĝin, kaj diris: Ĉio tio estas mia korpo, kiu estas por vi; ĉi tion faru por memorigo pri mi.
After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.
Tiel same ankaŭ la kalikon post la vespermanĝo, dirante: Ĉi tiu kaliko estas la nova interligo en mia sango; ĉi tion faru ĉiufoje, kiam vi trinkos, por memorigo pri mi.
For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.
Ĉar ĉiufoje, kiam vi manĝos ĉi tiun panon kaj trinkos la kalikon, vi proklamos la morton de la Sinjoro, ĝis li venos.
Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
Tial ĉiu, kiu neinde manĝos la panon aŭ trinkos la kalikon de la Sinjoro, kulpiĝos pri la korpo kaj la sango de la Sinjoro.
But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.
Sed oni sin provu, kaj tiele manĝu el la pano kaj trinku el la kaliko.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
Ĉar la manĝanto kaj trinkanto manĝas kaj trinkas juĝon al si mem, se li ne pripensas la korpon.
For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
Pro tio multaj inter vi estas malfortaj kaj malsanaj, kaj ne malmultaj dormas.
For if we would judge ourselves, we should not be judged.
Sed se ni pripensus nin mem, ni ne estus juĝitaj.
But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
Sed kiam ni estas juĝataj, ni estas punataj de la Sinjoro, por ke ni ne estu kondamnitaj kune kun la mondo.
Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another.
Tial, miaj fratoj, kiam vi kunvenas por manĝi, atendu unu la alian.
And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come.
Se iu malsatas, li manĝu hejme, por ke via kunvenado ne enkonduku juĝon. Kaj la ceteron mi ordigos, kiam mi venos.