Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Davidův. Dobrořeč duše má Hospodinu, a všecky vnitřnosti mé jménu svatému jeho.
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho,
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé,
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvůj, kterýž tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním,
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
Kterýž nasycuje dobrými věcmi ústa tvá, tak že se obnovuje jako orlice mladost tvá.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
Činí, což spravedlivého jest, Hospodin, a soudy všechněm utištěným.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Známé učinil Mojžíšovi cesty své, synům Izraelským skutky své.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Nebudeť ustavičně žehrati, ani na věky hněvu držeti.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Ne podlé hříchů našich nakládá s námi, ani vedlé nepravostí našich odplacuje nám.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Nebo jakož jsou vysoko nebesa nad zemí, tak jest vyvýšené milosrdenství jeho nad těmi, kteříž se ho bojí.
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
A jak daleko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Jakož se slitovává otec nad dítkami,tak se slitovává Hospodin nad těmi, kteříž se hobojí.
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
Onť zajisté zná slepení naše, v paměti má, že prach jsme.
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
Dnové člověka jsou jako tráva, a jako květ polní, tak kvete.
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Jakž vítr na něj povane, anť ho není, aniž ho již více pozná místo jeho.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Milosrdenství pak Hospodinovo od věků až na věky nad těmi, kteříž se ho bojí, a spravedlnost jeho nad syny synů,
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
Kteříž ostříhají smlouvy jeho, a pamatují na přikázaní jeho, aby je činili.
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
Hospodin na nebesích utvrdil trůn svůj, a kralování jeho nade vším panuje.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Dobrořečte Hospodinu andělé jeho, kteříž jste mocní v síle, a činíte slovo jeho, poslušní jsouc hlasu slova jeho.
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Dobrořečte Hospodinu všickni zástupové jeho, služebníci jeho, kteříž činíte vůli jeho.
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Dobrořečte Hospodinu všickni skutkové jeho, na všech místech panování jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu.