Proverbs 30

The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,
Slova Agura, syna Jáke. Sepsání řečí muže toho k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi.
Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.
Jistě žeť jsem hloupější nad jiné, tak že rozumnosti člověka obecného nemám,
I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.
Aniž jsem se naučil moudrosti, a umění svatých neumím.
Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?
Kdo vstoupil v nebe, i sstoupil? Kdo sebral vítr do hrstí svých? Kdo shrnul vody v roucho své? Kdo upevnil všecky končiny země? Které jméno jeho, a jaké jméno syna jeho, víš-li?
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Všeliká výmluvnost Boží přečištěná jest; onť jest štít doufajících v něho.
Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.
Nepřidávej k slovům jeho, aby tě nekáral, a byl bys ve lži postižen.
Two things have I required of thee; deny me them not before I die:
Dvou věcí žádám od tebe, neoslýchejž mne, prvé než umru:
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:
Marnost a slovo lživé vzdal ode mne, chudoby neb bohatství nedávej mi, živ mne pokrmem vedlé potřeby mé,
Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.
Abych snad nasycen jsa, tě nezapřel, a neřekl: Kdo jest Hospodin? a abych zchudna, nekradl, a nebral naprázdno jména Hospodina Boha svého.
Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
Nesoč na služebníka před pánem jeho, aťby nezlořečil, a ty abys nehřešil.
There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.
Jest pokolení, kteréž otci svému zlořečí, a matce své nedobrořečí.
There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.
Jest pokolení čisté samo u sebe, ačkoli od nečistot svých není obmyto.
There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.
Jest pokolení, jehož vysoké jsou oči, a víčka jeho jsou vyzdvižená.
There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
Jest pokolení, jehož zubové jsou mečové, a třenovní zubové jeho nožové, k zžírání chudých na zemi a nuzných na světě.
The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:
Pijavice má dvě dcery říkající: Dej, dej. Tři věci nebývají nasyceny, anobrž čtyry, kteréž nikdy neřeknou: Dosti:
The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.
Peklo a život neplodné, země též nebývá nasycena vodou, a oheň neříká: Dosti.
The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
Oko, kteréž se posmívá otci, a pohrdá poslušenstvím matky, vyklubí krkavci potoční, aneb snědí je orličata.
There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:
Tři tyto věci skryty jsou přede mnou, nýbrž čtyry, kterýchž neznám:
The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.
Cesty orlice v povětří, cesty hada na skále, cesty lodí u prostřed moře, a cesty muže při panně.
Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.
Takováž jest cesta ženy cizoložné: Jí, a utře ústa svá, a dí: Nepáchala jsem nepravosti.
For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:
Pode třmi věcmi pohybuje se země, anobrž pod čtyřmi, jichž nemůž snésti:
For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;
Pod služebníkem, když kraluje, a bláznem, když se nasytí chleba;
For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
Pod omrzalou, když se vdá, a děvkou, když dědičkou bývá paní své.
There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:
Čtyry tyto věci jsou malé na zemi, a však jsou moudřejší nad mudrce:
The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;
Mravenci, lid nesilný, kteříž však připravují v létě pokrm svůj;
The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;
Králíkové, lid nesilný, kteříž však stavějí v skále dům svůj;
The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;
Krále nemají kobylky, a však vycházejí po houfích všecky;
The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.
Pavouk rukama dělá, a bývá na palácích královských.
There be three things which go well, yea, four are comely in going:
Tři tyto věci udatně vykračují, anobrž čtyry, kteréž zmužile chodí:
A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;
Lev nejsilnější mezi zvířaty, kterýž neustupuje před žádným;
A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.
Přepásaný na bedrách kůň neb kozel, a král, proti němuž žádný nepovstává.
If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.
Jestliže jsi bláznil, vynášeje se, a myslil-lis zle, ruku na ústa polož.
Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.
Kdo tluče smetanu, stlouká máslo, a stiskání nosu vyvodí krev, tak popouzení k hněvu vyvodí svár.