Matthew 21

And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
Kad se približiše Jeruzalemu te dođoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika
Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.
govoreći: "Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni.
And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.
Ako vam tko što rekne, recite: 'Gospodinu trebaju', i odmah će ih pustiti."
All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,
To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku:
Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.
Recite kćeri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jašuć na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.
And the disciples went, and did as Jesus commanded them,
Učenici odu i učine kako im naredi Isus.
And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih.
And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way.
Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu.
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!"
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
Kad uđe u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: "Tko je ovaj?"
And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
A mnoštvo odgovaraše: "To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga."
And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,
Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe.
And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.
Kaže im: "Pisamo je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku."
And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.
U Hramu mu priđoše slijepi i hromi i on ih ozdravi.
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,
A kad glavari svećenički i pismoznanci vidješe čudesa koja učini i djecu što viču Hramom: "Hosana Sinu Davidovu!", gnjevni
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
mu rekoše: "Čuješ li što ovi govore?" Kaže im Isus: "Da! A niste li čitali: Iz usta djece i dojenčadi sebi si pripravio hvalu?"
And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.
On ih ostavi, pođe iz grada u Betaniju te ondje prenoći.
Now in the morning as he returned into the city, he hungered.
Ujutro se vraćao u grad i ogladnje.
And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.
Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: "Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!" I smokva umah usahnu.
And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!
Vidjevši to, učenici se začude: "Kako umah smokva usahnu!"
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
Isus im odvrati: "Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego - reknete li i ovoj gori: 'Digni se i baci u more!', bit će tako.
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
I sve što zaištete u molitvi vjerujući, primit ćete."
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?
I uđe u Hram. Dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne te ga upitaše: "Kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast?"
And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.
Isus im odgovori: "I ja ću vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja ću vama kazati kojom vlašću ovo činim.
The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?
Krst Ivanov odakle li bijaše? Od Neba ili od ljudi?" A oni umovahu među sobom: "Reknemo li 'Od Neba', odvratit će nam: 'Zašto mu, dakle, ne povjerovaste?'
But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.
A reknemo li 'Od ljudi', strah nas je mnoštva. Ta svi Ivana smatraju prorokom."
And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
Zato odgovore Isusu: "Ne znamo." I on njima reče: "Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim."
But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
"A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: 'Sinko, hajde danas na posao u vinograd!'
He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
On odgovori: 'Neću!' No poslije se predomisli i ode.
And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.
Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: 'Evo me, gospodaru!' i ne ode.
Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.
Koji od te dvojice izvrši volju očevu?" Kažu: "Onaj prvi." Nato će im Isus: "Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!
For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.
Doista, Ivan dođe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete."
Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:
"Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova.
And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.
Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod.
And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše.
Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.
I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako."
But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.
"Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: 'Poštovat će mog sina.'
But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.
Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: 'Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!'
And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.
I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju."
When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?
"Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?"
They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.
Kažu mu: "Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme."
Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
Kaže im Isus: "Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo - kakvo čudo u očima našim!
Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
Zato će se - kažem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove! (
And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
I tko padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga.)"
And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.
Kad su glavari svećenički i farizeji čuli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima.
But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.
I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je smatralo prorokom.