I Chronicles 8

Ary Benjamina niteraka an'i Bela, lahimatoa, sy Asbela, lahiaivo, sy Ahara, fahatelo,
Beniamin autem genuit Bale primogenitum suum Asbal secundum Ohora tertium
sy Noha, fahefatra, ary Rafa, faralahy.
Nuaha quartum et Rapha quintum
Ary ny zanakalahin'i Bela dia Adara sy Gera sy Abihoda
fueruntque filii Bale Addaor et Gera et Abiud
sy Abisoa sy Namana sy Ahoa
Abisue quoque et Neman et Ahoe
sy Gera sy Sefofana ary Horama.
sed et Gera et Sephuphan et Uram
Ary izao no zanakalahin'i Ehoda (izao no lohan'ny fianakavian'ny mponina any Geba; ary nitondra azy ho babo tany Manahata,
hii sunt filii Aod principes cognationum habitantium in Gabaa qui translati sunt in Manath
Namana sy Ahia ary Gera; izy no nitondra azy ho babo), niteraka an'i Oza sy Ahihoda izy.
Nooman autem et Achia et Gera ipse transtulit eos et genuit Oza et Ahiud
Ary Saharaima niteraka tao amin'ny tany Moaba taorian'ny nisaorany an'i Hosima sy Bara vadiny.
porro Saarim genuit in regione Moab postquam dimisit Usim et Bara uxores suas
Ary Hodesy vadiny no niterahany an'i Jobaba sy Ziba sy Mesa sy Malkama
genuit autem de Edes uxore sua Iobab et Sebia et Mosa et Molchom
sy Jeoza sy Sakia ary Mirma. Ireo no zananilahy, samy lohan'ny fianakaviany avy.
Iehus quoque et Sechia et Marma hii sunt filii eius principes in familiis suis
Ary Hosima no niterahany an'i Abitoba sy Elpala.
Meusim vero genuit Abitob et Elphaal
Ary ny zanakalahin'i Elpala dia Ebera sy Misama ary Samera, izay nanorina an'i Ono sy Loda sy ny zana-bohiny;
porro filii Elphaal Heber et Misaam et Samad hic aedificavit Ono et Lod et filias eius
Beria koa sy Sema, izay lohan'ny fianakavian'ny mponina ao Aialona sady nandroaka ny mponina tao Gata;
Bara autem et Samma principes cognationum habitantium in Aialon hii fugaverunt habitatores Geth
ary Ahio sy Sasaka sy Jeremota
et Haio et Sesac et Ierimoth
sy Zebadia sy Arada sy Adera
et Zabadia et Arod et Eder
sy Mikaela sy Jispa sy Joha (zanakalahin'i Beria ireo),
Michahel quoque et Iespha et Ioaa filii Baria
ary Zebadia sy Mesolama sy Hizky sy Hebera
et Zabadia et Mosollam et Ezeci et Heber
sy Jismeray sy Jizlia sy Jobaba (zanakalahin'i Elpala ireo),
et Iesamari et Iezlia et Iobab filii Elphaal
ary Jakima sy Zikry sy Zabdy
et Iacim et Zechri et Zabdi
sy Elienay sy Ziletahy sy Eliala
et Helioenai et Selethai et Helihel
sy Adaia sy Beraia sy Simrata (zanakalahin'i Simey ireo),
et Adaia et Baraia et Samarath filii Semei
ary Jispana sy Hebera sy Eliala
et Iesphan et Heber et Helihel
sy Abdona sy Zikry sy Hanana
et Abdon et Zechri et Hanan
sy Hanania sy Elama sy Antotia
et Anania et Ailam et Anathothia
sy Jifdia sy Penoela (zanakalahin'i Sasaka ireo),
et Iephdaia et Phanuhel filii Sesac
ary Samseray sy Seharia sy Atalia
et Samsari et Sooria et Otholia
sy Jaresia sy Elia sy Zitry (zanakalahin'i Jerohama ireo).
et Iersia et Helia et Zechri filii Ieroam
Ireo no lohan'ny fianakaviany araka ny firazanany, dia samy loholona. Ireo no nonina tany Jerosalema.
hii patriarchae et cognationum principes qui habitaverunt in Hierusalem
Ary tao Gibeona no nonenan'ny razamben'ny an'i Gibeona, ary ny anaran'ny vadiny dia Imaka,
in Gabaon autem habitaverunt Abigabaon et nomen uxoris eius Maacha
ary Abdona no lahimatoany, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nadaba,
filiusque eius primogenitus Abdon et Sur et Cis et Baal et Nadab
dia Gedora, dia Ahio, dia Zakera.
Gedor quoque et Ahio et Zacher
Ary Miklota niteraka an'i Simea. Ireo koa dia niara-nonina tamin'ny rahalahiny tany Jerosalema nifanandrify fonenana taminy.
et Macelloth genuit Samaa habitaveruntque ex adverso fratrum suorum in Hierusalem cum fratribus suis
Ary Nera niteraka an'i Kisy; ary Kisy niteraka an'i Saoly; ary Saoly niteraka an'i Jonatana sy Malkisoa sy Abinadaba ary Esbala.
Ner autem genuit Cis et Cis genuit Saul porro Saul genuit Ionathan et Melchisuae et Abinadab et Esbaal
Ary ny zanakalahin'i Jonatana dia Meribala; ary Meribala niteraka an'i Mika.
filius autem Ionathan Meribbaal et Meribbaal genuit Micha
Ary ny zanakalahin'i Mika dia Pitona sy Maleka sy Tarea ary Ahaza.
filii Micha Phithon et Melech et Thara et Ahaz
Ary Ahaza niteraka an'i Joada; ary Joada niteraka an'i Alemeta sy Azmaveta ary Zimry; ary Zimry niteraka an'i Moza;
et Ahaz genuit Ioada et Ioada genuit Almoth et Azmoth et Zamari porro Zamari genuit Mosa
ary Moza niteraka an'i Binea; Rafa no zanakalahin'i Binea, Elasa no zanakalahin'i Rafa, Azela no zanakalahin'i Elasa
et Mosa genuit Baana cuius filius fuit Rapha de quo ortus est Elasa qui genuit Asel
Ary Azela nanana zanaka enina mirahalahy, ka izao no anarany: Azrikama sy Bokero sy Isimaela sy Searia sy Obadia ary Hanana. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Azela.
porro Asel sex filii fuere his nominibus Ezricam Bochru Ismahel Saria Abadia Anan omnes hii filii Asel
Ary ny zanakalahin'i Eseka rahalahiny dia Olama, lahimatoa, sy Jeosy, lahiaivo, ary Elifeleta, faralahy.
filii autem Esec fratris eius Ulam primogenitus et Us secundus et Eliphalet tertius
Ary ny zanakalahin'i Olama dia lehilahy mahery sady mpandefa zana-tsip├Čka, ary nanana zanakalahy sy zafy maro izy, dia dimam-polo amby zato. Ireo rehetra ireo no taranak'i Benjamina.
fueruntque filii Ulam viri robustissimi et magno robore tendentes arcum et multos habentes filios ac nepotes usque ad centum quinquaginta omnes hii filii Beniamin