Job 19

Then Job answered and said,
Gióp bèn đáp lời rằng:
How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words?
Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào, Và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ?
These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me.
Kìa đã mười lần các ngươi quở trách ta, Bạc đãi ta mà không mắc cỡ.
And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself.
Dầu ta có thật lầm lỗi thế nào, Sự lỗi ta vẫn ở nơi ta.
If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach:
Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta, Lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta,
Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.
Vậy, hãy biết rằng ấy Ðức Chúa Trời đã đánh đổ ta, Và giang lưới Ngài chung quanh ta.
Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry aloud, but there is no judgment.
Nầy tôi kêu la về sự hung bạo, song tôi chẳng đặng nhậm lời. Tôi kêu cầu tiếp cứu, bèn không có sự công bình.
He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths.
Chúa có chận đường tôi, tôi chẳng đi qua được. Ngài có để tăm tối trên đường lối tôi.
He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head.
Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi, Và cất mão triều khỏi đầu tôi.
He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he removed like a tree.
Ngài có làm đồi tệ tôi tứ phía, và tôi hư mất đi; Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối.
He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies.
Ngài cũng nổi thạnh nộ cùng tôi, Cầm tôi là một kẻ cừu địch Ngài.
His troops come together, and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle.
Các đạo binh Ngài đã cùng nhau kéo tới, Ðắp đường họ để đến hãm đánh tôi, Và đóng ở chung quanh trại tôi.
He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me.
Ngài khiến các anh em tôi lìa xa tôi, Và những người quen biết tôi trở nên kẻ lạ.
My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.
Các thân thích đều lìa bỏ tôi, Các mật hữu tôi đã quên tôi.
They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight.
Những kẻ ở trong nhà tôi, và các tớ gái tôi đãi tôi như một khách lạ, Trước mặt chúng, tôi đã trở thành một người ngoài.
I called my servant, and he gave me no answer; I intreated him with my mouth.
Tôi gọi kẻ tôi tớ tôi, mà nó không thưa, Dẫu tôi lấy miệng mình nài xin nó cũng vậy.
My breath is strange to my wife, though I intreated for the children's sake of mine own body.
Hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi, Và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi.
Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me.
Ðến đỗi những đứa trẻ cũng khi tôi; Nếu tôi chổi dậy, chúng nó nhạo báng tôi.
All my inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me.
Các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi, Những người tôi thương mến đã trở nghịch tôi.
My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth.
Xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi, Tôi đã thoát được chỉ còn da bọc răng tôi mà thôi.
Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me.
Hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi! Vì tay của Ðức Chúa Trời đã đánh tôi.
Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?
Cớ sao các bạn bắt bớ tôi như Ðức Chúa Trời, Và chưa no nê thịt tôi sao?
Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book!
Ôi! Chớ chi các lời tôi đã biên chép! Ước gì nó được ghi trong một quyển sách!
That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever!
Chớ gì lấy cây biết bằng sắt và chì, Mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời!
For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth:
Còn tôi, tôi biết rằng Ðấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Ðến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:
Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát, Bấy giờ loài xác thịt tôi sẽ xem thấy Ðức Chúa Trời;
Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me.
Chánh tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác: Lòng tôi hao mòn trong mình tôi.
But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me?
Nếu các bạn nói rằng: Chúng ta sẽ khuấy rầy người làm sao? Và rằng căn nguyên tai họa vốn tìm tại trong tôi,
Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment.
Khá sợ mũi gươm, Vì gươm là một khí giới hung tàn phạt tôi gian ác, Ðể các bạn biết rằng có sự phán xét.