Job 28

Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they fine it.
 Silvret har ju sin gruva,  sin fyndort har guldet, som man renar;
Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone.
 järn hämtas upp ur jorden,  och stenar smältas till koppar.
He setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection: the stones of darkness, and the shadow of death.
 Man sätter då gränser för mörkret,  och rannsakar ned till yttersta djupet,
The flood breaketh out from the inhabitant; even the waters forgotten of the foot: they are dried up, they are gone away from men.
 Där spränger man schakt långt under markens bebyggare,  där färdas man förgäten djupt under vandrarens fot,  där hänger man svävande, fjärran ifrån människor.
As for the earth, out of it cometh bread: and under it is turned up as it were fire.
 Ovan ur jorden uppväxer bröd,  men därnere omvälves den såsom av eld.
The stones of it are the place of sapphires: and it hath dust of gold.
 Där, bland dess stenar, har safiren sitt fäste,  guldmalm hämtar man ock där.
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen:
 Stigen ditned är ej känd av örnen,  och falkens öga har ej utspanat den;
The lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it.
 den har ej blivit trampad av stolta vilddjur,  intet lejon har gått därfram.
He putteth forth his hand upon the rock; he overturneth the mountains by the roots.
 Ja, där bär man hand på hårda stenen;  bergen omvälvas ända ifrån rötterna.
He cutteth out rivers among the rocks; and his eye seeth every precious thing.
 In i klipporna bryter man sig gångar,  där ögat får se allt vad härligt är.
He bindeth the floods from overflowing; and the thing that is hid bringeth he forth to light.
 Vattenådror täppas till och hindras att gråta.  Så dragas dolda skatter fram i ljuset.
But where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?
 Men visheten, var finnes hon,  och var har förståndet sin boning?
Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.
 Priset för henne känner ingen människa;  hon står ej att finna i de levandes land.
The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.
 Djupet säger: »Hon är icke här»,  och havet säger: »Hos mig är hon icke.»
It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.
 Hon köper icke för ädlaste metall,  med silver gäldas ej hennes värde.
It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.
 Hon väges icke upp med guld från Ofir,  ej med dyrbar onyx och safir.
The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.
 Guld och glas kunna ej liknas vid henne;  hon får ej i byte mot gyllene klenoder.
No mention shall be made of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies.
 Koraller och kristall må icke ens nämnas;  svårare är förvärva vishet än pärlor.
The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.
 Etiopisk topas kan ej liknas vid henne;  hon väges icke upp med renaste guld.
Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?
 Ja, visheten, varifrån kommer väl hon,  och var har förståndet sin boning?
Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.
 Förborgad är hon för alla levandes ögon,  för himmelens fåglar är hon fördold;
Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears.
 avgrunden och döden giva till känna;  »Blott hörsägner om henne förnummo våra öron.»
God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.
 Gud, han är den som känner vägen till henne,  han är den som vet var hon har sin boning.
For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;
 Ty han förmår skåda till jordens ändar,  allt vad som finnes under himmelen ser han.
To make the weight for the winds; and he weigheth the waters by measure.
 När han mätte ut åt vinden dess styrka  och avvägde vattnen efter mått,
When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder:
 när han stadgade en lag för regnet  och en väg för tordönets stråle,
Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it out.
 då såg han och uppenbarade henne,  då lät han henne stå fram, då utforskade han henne.
And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.
 Och till människorna sade han så:  »Se Herrens fruktan, det är vishet,  och att fly det onda är förstånd.»