Ephesians 4

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått,
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band:
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
en kropp och en Ande, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse --
One Lord, one faith, one baptism,
en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader,
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
han som är över alla, genom alla och i alla.
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter som Kristus tillmätte honom sin gåva.
Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
Därför heter det:  »Han for upp i höjden,  han tog fångar,  han gav människorna gåvor.»
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
Men detta ord »han for upp», vad innebär det, om icke att han förut hade farit hit ned till jordens lägre rymder?
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
Den som for ned, han är ock den som for upp över alla himlar, för att han skulle uppfylla allt.
And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet.
That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag.
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus.
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bliva uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i Herren, att icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandra,
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.
Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
Ty i sin försoffning hava de överlämnat sig åt lösaktighet, så att de i girighet bedriva alla slags orena gärningar.
But ye have not so learned Christ;
Men I haven icke fått en sådan undervisning om Kristus,
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
om I eljest så haven hört om honom och så blivit lärda i honom, som sanning är i Jesus:
That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel -- haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,
And be renewed in the spirit of your mind;
och nu förnyens genom Anden som bor i edert sinne,
And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
och att I haven iklätt eder den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
Läggen därför bort lögnen, och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar.
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
»Vredgens, men synden icke»; låten icke solen gå ned över eder vrede,
Neither give place to the devil.
och given icke djävulen något tillfälle.
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
Den som har stulit, han stjäle icke mer, utan arbete hellre, och uträtte med sina händer vad gott är, så att han har något varav han kan dela med sig åt den som lider brist.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
Låten intet ohöviskt tal utgå ur eder mun, utan allenast det som är gott, till uppbyggelse, där sådan behöves, så att det bliver till välsignelse för dem som höra det.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.