Proverbs 1

The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;
Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding;
pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity;
pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion.
ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tînărului cunoştinţă şi chibzuinţă, -
A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels:
să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă-
To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings.
pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvînt adînc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tîlc.
The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother:
Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck.
Căci ele sînt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ de aur la gîtul tău.
My son, if sinners entice thee, consent thou not.
Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa cîştigat de ei!
If they say, Come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for the innocent without cause:
Dacă-ţi vor zice: ,,Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sînge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
Let us swallow them up alive as the grave; and whole, as those that go down into the pit:
haidem să -i înghiţim de vii, ca locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă;
We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil:
vom găsi tot felul de lucruri scumpe, şi ne vom umplea casele cu pradă;
Cast in thy lot among us; let us all have one purse:
vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!`` -
My son, walk not thou in the way with them; refrain thy foot from their path:
fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!
For their feet run to evil, and make haste to shed blood.
Căci picioarele lor aleargă la rău, şi se grăbesc să verse sînge.
Surely in vain the net is spread in the sight of any bird.
Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor;
And they lay wait for their own blood; they lurk privily for their own lives.
căci ei întind curse tocmai împotriva sîngelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.
So are the ways of every one that is greedy of gain; which taketh away the life of the owners thereof.
Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de cîştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
Wisdom crieth without; she uttereth her voice in the streets:
Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe:
She crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates: in the city she uttereth her words, saying,
strigă unde e zarva mai mare; la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?
,,Pînă cînd veţi iubi prostia, proştilor? Pînă cînd le va plăcea batjocoritorilor batjocura, şi vor urî nebunii ştiinţa?
Turn you at my reproof: behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you.
Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele...
Because I have called, and ye refused; I have stretched out my hand, and no man regarded;
Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mîna şi nimeni ia seama,
But ye have set at nought all my counsel, and would none of my reproof:
fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele, şi nu vă plac mustrările mele,
I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh;
de aceea şi eu, voi rîde cînd veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi cînd vă va apuca groaza,
When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind; when distress and anguish cometh upon you.
cînd vă va apuca groaza ca o furtună, şi cînd vă va învălui nenorocirea ca un vîrtej, cînd va da peste voi necazul şi strîmtorarea.
Then shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early, but they shall not find me:
Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the LORD:
Pentrucă au urît ştiinţa, şi n'au ales frica Domnului,
They would none of my counsel: they despised all my reproof.
pentrucă n'au iubit sfaturile mele, şi au nesocotit toate mustrările mele.
Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices.
De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor, şi se vor sătura cu sfaturile lor.
For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them.
Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde;
But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil.
dar cel ce m'ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.