Leviticus 11

And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,
Og Herren talte til Moses og Aron og sa til dem:
Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.
Tal til Israels barn og si: Dette er de dyr som I kan ete av alle firføtte dyr på jorden:
Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.
Alle de firføtte dyr som har klover og har klovene kløvd helt igjennem, og som tygger drøv, dem kan I ete.
Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
Det er bare disse I ikke skal ete blandt dem som tygger drøv, og blandt dem som har klover: kamelen, for den tygger vel drøv, men den har ikke klover, den skal være uren for eder,
And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
og fjellgrevlingen, for den tygger vel drøv, men har ikke klover, den skal være uren for eder,
And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
og haren, for den tygger vel drøv, men har ikke klover, den skal være uren for eder,
And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.
og svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennem, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for eder.
Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.
Av disse dyrs kjøtt skal I ikke ete, og ved deres døde kropper skal I ikke røre; de skal være urene for eder.
These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.
Dette kan I ete av alt det som er i vannet: Alt det i vannet - i havene og i elvene - som har finner og skjell, det kan I ete.
And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:
Men det som ikke har finner og skjell av alt det som finnes i havene og i elvene, av alt det som vrimler i vannet, og av alt levende som er i vannet, det skal være en vederstyggelighet for eder.
They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.
En vederstyggelighet skal de være for eder; av deres kjøtt skal I ikke ete, og deres døde kropper skal I holde for en vederstyggelighet.
Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.
Alt i vannet som ikke har finner og skjell, det skal være en vederstyggelighet for eder.
And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
Dette er de fugler I skal holde for en vederstyggelighet, de skal ikke etes, de er en vederstyggelighet: landørnen og havørnen og fiskeørnen
And the vulture, and the kite after his kind;
og glenten, og falken efter sine arter,
Every raven after his kind;
alle ravner efter sine arter,
And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
og strutsen og gjøken og måken, og høken efter sine arter,
And the little owl, and the cormorant, and the great owl,
og kattuglen og dykkeren og hubroen
And the swan, and the pelican, and the gier eagle,
og nattravnen og pelikanen og gribben
And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
og storken, og heiren efter sine arter, og hærfuglen og flaggermusen.
All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.
Alt kryp som har vinger og går på fire føtter, skal være en vederstyggelighet for eder.
Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;
Av alt kryp som har vinger og går på fire føtter, må I bare ete dem som har springben ovenfor sine føtter til å hoppe på marken med.
Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.
Av dem kan I ete: arbe efter sine arter og solam efter sine arter og hargol efter sine arter og hagab efter sine arter.
But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.
Men alt annet kryp som har vinger og fire føtter, skal være en vederstyggelighet for eder.
And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.
Ved disse dyr blir I urene; enhver som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om aftenen,
And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.
og enhver som har båret slik en død kropp, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen.
The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.
Ethvert firføtt dyr som vel har klover, men ikke har klovene kløvd helt igjennem og ikke tygger drøv, skal være urent for eder; enhver som rører ved dem, blir uren.
And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
Og alle firføtte dyr som går på labber, skal være urene for eder; enhver som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om aftenen,
And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.
og den som har båret deres døde kropper, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen; de skal være urene for eder.
These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,
Og blandt de smådyr som kryper på jorden, skal disse være de ureneste for eder: muldvarpen og musen og alle slags firben,
And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.
og pinnsvinet og jordrotten og padden og sneglen og kameleonen.
These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.
Disse skal være de ureneste for eder blandt alle smådyr; enhver som rører ved dem når de er døde, skal være uren til om aftenen.
And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.
Og alt det som noget av disse dyr faller på når de er døde, blir urent, enten det er et trekar eller klær eller skinn eller sekker, eller hvad redskap det kan være som det gjøres noget arbeid med; det skal legges i vann og være urent til om aftenen; da er det rent.
And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.
Og om noget av dem faller i et lerkar, så blir alt det som er i karet urent, og karet selv skal I slå i stykker;
Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.
all mat som folk eter, og som tillages med vann, blir da uren, og alt drikke som folk drikker, blir urent, hvad kar det enn er i.
And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean, and shall be unclean unto you.
Og alt det som slik en død kropp faller på, blir urent; enten det er ovn eller gryte, skal de brytes i stykker, de er urene og skal være urene for eder.
Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.
Bare kilder og brønner som det samler sig vann i, blir like rene; men den som rører ved deres døde kropper, blir uren.
And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.
Og om slik en død kropp faller på korn som skal såes, er kornet like rent;
But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.
men slåes det vann på såkornet, og en av de døde kropper faller på det, da skal kornet være urent for eder.
And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.
Dør noget av de firføtte dyr som er til føde for eder, da skal den som rører ved dets døde kropp, være uren til om aftenen,
And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
og den som har ett av dets døde kropp, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen; og den som har båret dets døde kropp, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen.
And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.
Alle smådyr som kryper på jorden, skal være en vederstyggelighet; de skal ikke etes.
Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.
Hverken det som kryper på buken, eller det som går på fire føtter, eller det som har flere føtter iblandt alle smådyr som kryper på jorden, må I ete; det skal være en vederstyggelighet.
Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
Gjør ikke eder selv vederstyggelige ved noget sådant kryp, og la eder ikke smitte ved dem, så I blir urene!
For I am the LORD your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.
For jeg er Herren eders Gud, og I skal hellige eder, og I skal være hellige, for jeg er hellig; I skal ikke gjøre eder selv urene ved noget av det kryp som rører sig på jorden.
For I am the LORD that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.
For jeg er Herren, som førte eder op fra Egyptens land for å være eders Gud, og I skal være hellige, for jeg er hellig.
This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:
Dette er loven om de firføtte dyr og fuglene og alle de liv som rører Sig i vannet, og om alle de dyr som kryper på jorden,
To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.
så I kan skille mellem urent og rent, mellem dyr som kan etes, og dyr som ikke skal etes.