Proverbs 4

Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.
Ry zanaka, henoy ny anatry ny ray, Ary tandremo mba hahazoanareo ny fahalalana tsara.
For I give you good doctrine, forsake ye not my law.
Fa anatra tsara no omeko anareo; Aza mahafoy ny lalàko.
For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
Fa zanak'ikaky aho, Sady tiana no hany malala teo imason'ineny.
He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.
Ary nampianatra ahy izy ka nanao tamiko hoe: Aoka ny fonao hitana ny teniko; Tandremo ny didiko, dia ho velona ianao.
Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana; Fa aza hadinoina na ihemorana ny teny aloaky ny vavako.
Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.
Aza mahafoy azy, fa hiaro anao izy; Tiavo izy, dia hitandrina anao.
Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
Ny voaloham-pahendrena dia izao: Mahazoa fahendrena; Eny, lanio ny fanananao rehetra hamidy fahalalana tsara.
Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.
Asandrato izy, dia hanandratra anao kosa Eny, hanome voninahitra anao izy, raha tananao.
She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.
Dia hasiany fehiloha mahafinaritra ny lohanao; Eny, satro-boninahitra tsara tarehy no homeny anao.
Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.
Anaka, mihainoa, ka raiso ny teniko; Dia hihamaro ny taona hiainanao.
I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
Làlam-pahendrena no atoroko anao: Eny, mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho.
When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.
Raha mandeha ianao, dia tsy ho etỳ ny lalanao; Ary raha mihazakazaka ianao, dia tsy ho tafintohina.
Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.
Tano mafy ny fananarana, ka aza avela hiala; Hazony izy, fa ainao.
Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.
Aza mankany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy, Ary aza mizotra amin'ny lalan'ny ratsy.
Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.
Manalavira azy; aza mandalo eo akory; Mivilia azy, ka mizora.
For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
Fa tsy matory ireny, raha tsy efa nanao ratsy; Ary tsy mahita torimaso izy, raha tsy efa nanafintohina ny sasany.
For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.
Fa mihinana ny mofon'ny faharatsiana izy, Sy misotro ny divain'ny fahalozàna.
But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.
Fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoak'andro maraina, Izay mihamazava mandra-pitataovovonan'ny andro.
The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.
Ny alehan'ny ratsy fanahy dia toy ny aizim-pito; Tsy fantany akory izay manafintohina azy.
My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
Anaka, tandremo ny teniko; Atongilano ny sofinao hihaino ny filazako.
Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.
Aza avela hiala eo imasonao izy, Fa raketo ao am-ponao.
For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.
Fa aina ho an'ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony hotandremana; Fa avy ao aminy no ihavian'ny aina.
Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
Esory aminao ny vava mandainga, Ary ampanalaviro anao ny molotra mamitaka.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Aoka ny masonao hijery mahitsy, Ary ny hodimasonao hibanjina eo anoloanao.
Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.
Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao, Dia ho voalamina ny alehanao rehetra;
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
Aza mivily, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia; Esory amin'ny ratsy ny tongotrao.