Proverbs 1

The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;
Men pwovèb Salomon, pitit David la, ki te wa peyi Izrayèl.
To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding;
Pwovèb sa yo la pou fè moun konnen sa ki rele gen sajès ak bon levasyon, pou yo konprann lè moun lespri ap pale ak yo.
To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity;
Pwovèb sa yo la tou pou moutre moun jan pou yo viv avèk konprann, pou yo gen bon kondit, pou yo pa fè lenjistis, pou yo mache dwat nan lavi.
To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion.
Y'ap louvri lespri moun ki manke konprann, y'ap bay jenn gason yo konesans ak konprann.
A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels:
Se pou moun ki gen konesans koute sa ki nan pwovèb yo, pou yo ka mete sou sa yo konnen deja. Se pou moun ki gen lespri koute sa ki nan pwovèb yo, pou yo ka konnen ki jan pou yo mennen bak yo pi byen,
To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings.
konsa, y'a ka konprann sans tout pwovèb ak tout parabòl, sans tout pawòl k'ap soti nan bouch moun ki gen bon konprann yo ak koze tout moun pa ka konprann.
The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Lè ou gen krentif pou Bondye, se lè sa a ou konmanse gen konesans. Moun fou pa konn valè sa yo rele gen konesans, yo refize aprann.
My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother:
Pitit mwen, koute papa ou non lè l'ap ba ou bon levasyon! Pa janm bliye sa manman ou te moutre ou!
For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck.
Menm jan bèl foula mare nan tèt ak kolye pase nan kou bay pi bèl aparans, konsa tou konsèy papa ou ak manman ou ap fè anpil pou ou.
My son, if sinners entice thee, consent thou not.
Pitit mwen, lè moun k'ap fè sa ki mal vle detounen ou, pa kite yo pran tèt ou.
If they say, Come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for the innocent without cause:
Si yo di ou: Vini ak nou non! Ann anbiske kò nou pou n' touye moun. Ann pare pèlen pou nou pran inonsan yo, san yo pa gen anyen ak nou.
Let us swallow them up alive as the grave; and whole, as those that go down into the pit:
Ann vale yo tou vivan, tankou simityè ki pa janm refize mò. Ann vale yo tout ankè tankou kadav y'ap antere.
We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil:
N'a jwenn tout kalite gwo richès, n'a plen kay nou ak tout bagay n'a pran.
Cast in thy lot among us; let us all have one purse:
W'a jwenn pa ou nan tou sa n'a pran. Va gen yon sèl kès pou nou tout.
My son, walk not thou in the way with them; refrain thy foot from their path:
Pitit mwen, pa mache avèk moun konsa! Pa mete pye ou kote moun sa yo pase!
For their feet run to evil, and make haste to shed blood.
Yo toujou dèyè pou fè sa ki mal. Pou ti krik ti krak, yo mete san deyò.
Surely in vain the net is spread in the sight of any bird.
Kisa ou konprann ou fè lè ou kite zwezo wè ou ap tann pèlen pou li?
And they lay wait for their own blood; they lurk privily for their own lives.
Se konsa moun sa yo pran nan pèlen yo menm yo pare a. Yo tonbe nan pyèj yo mete a, yo mouri.
So are the ways of every one that is greedy of gain; which taketh away the life of the owners thereof.
Nan chache genyen sa ki pa pou ou, se ou ki lakòz malè rive ou. Se sa menm ki pou rive tout moun ki pa wè pase vòlò.
Wisdom crieth without; she uttereth her voice in the streets:
Koute byen. Sajès ap rele nan lari, l'ap pale byen fò sou plas piblik.
She crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates: in the city she uttereth her words, saying,
L'ap rele nan tout kalfou, nan pòtay lavil yo, toupatou kote tout moun ka tande.
How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?
L'ap di: Bann egare! Kilè n'a sispann renmen fè tenten? Kilè n'a sispann pran plezi nou nan pase tout bagay nan betiz? Kilè moun fou yo va soti pou yo aprann?
Turn you at my reproof: behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you.
Se pou n' koute m' lè m'ap rale zòrèy nou. M'ap di nou tou sa ki nan tèt mwen, m'ap fè nou konnen tou sa m' konnen.
Because I have called, and ye refused; I have stretched out my hand, and no man regarded;
Ki jan nou ye konsa? Mwen rele nou, nou fè tankou nou pa tande m'. Mwen lonje men ban nou, nou fè tankou nou pa wè m'.
But ye have set at nought all my counsel, and would none of my reproof:
Anhan! Se konsa sa ye? Nou voye tout konsèy mwen te ban nou yo jete byen lwen nou. Nou refize kite m' korije nou.
I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh;
Konsa, lè n'a nan ka, m'a ri nou. Lè malè va fè nou tranble, m'a pase nou nan rizib.
When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind; when distress and anguish cometh upon you.
Lè malè va tonbe sou nou tankou yon van siklòn, lè tray va pase sou nou tankou yon toubouyon, lè lapenn ak kè sere va pran nou,
Then shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early, but they shall not find me:
le sa a, n'a rele m', mwen menm yo rele sajès, men mwen p'ap reponn nou. N'a mache chache m' toupatou, men nou p'ap jwenn mwen.
For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the LORD:
Nou pa t' vle wè konesans, nou te toujou refize gen krentif pou Bondye.
They would none of my counsel: they despised all my reproof.
Nou pa t' janm vle koute konsèy m' t'ap ban nou, nou te toujou derefize koute m' lè m' t'ap korije nou.
Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices.
Se pou nou rekòlte sa nou te simen an. Se pou nou sibi konsekans vye konsèy nou t'ap swiv yo.
For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them.
Moun ki san esperyans yo mouri paske yo refize aprann. Bann moun fou yo menm, yo pa pran anyen pou anyen, se sa k'ap pèdi yo tou.
But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil.
Men, moun ki koute sa m' di yo jwenn lasirans, y'a viv ak kè poze, yo p'ap bezwen pè anyen.