Matthew 14

At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,
Siihen aikaan kuuli Herodes tetrarka Jesuksen sanoman,
And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him.
Ja sanoi palvelioillensa: tämä on Johannes Kastaja: hän on noussut kuolleista, ja sentähden tekee hän senkaltaisia väkeviä töitä.
For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife.
Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni, sitonut ja vankiuteen pannut, Herodiaksen, veljensä Philippuksen emännän tähden.
For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.
Sillä Johannes oli hänelle sanonut: ei sinulle ole luvallinen häntä pitää.
And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.
Ja kuin hän tahtoi hänen tappaa, pelkäsi hän kansaa; sillä he pitivät hänen prophetana.
But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod.
Mutta kun Herodeksen syntymäjuhlaa pidettiin, hyppäsi Herodiaksen tytär heidän edessänsä; ja se kelpasi Herodekselle.
Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.
Sentähden lupasi hän hänelle vannotulla valalla antaa, mitä hän anois.
And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger.
Mutta niinkuin hän äidiltänsä ennen neuvottu oli, anna minulle, hän sanoi, tässä vadissa Johannes Kastajan pää.
And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her.
Ja kuningas tuli murheelliseksi; mutta kuitenkin valan tähden ja niiden, jotka ynnä atrioitsivat, käski hän antaa hänelle,
And he sent, and beheaded John in the prison.
Ja lähetti leikkaamaan Johanneksen kaulaa tornissa.
And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother.
Ja hänen päänsä kannettiin vadissa ja annettiin piialle, ja hän vei sen äidillensä.
And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus.
Ja hänen opetuslapsensa tulivat, ja ottivat pois hänen ruumiinsa, ja hautasivat sen; ja menivät ja ilmoittivat Jesukselle.
When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities.
Ja kuin Jesus sen kuuli, meni hän sieltä pois haahdella erämaahan yksinänsä. Ja kuin kansa se kuuli, noudattivat he häntä jalkaisin kaupungeista.
And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.
Ja Jesus meni ulos, ja näki paljon kansaa, ja armahti heidän päällensä, ja paransi heidän sairaitansa.
And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.
Mutta kun ehtoo tuli, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä, ja sanoivat: tämä on erämaa, ja aika on jo kulunut: laske kansa, että he menisivät kyliin itsellensä ruokaa ostamaan.
But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.
Niin Jesus sanoi heille: ei tarvitse heidän mennä pois: antakaat te heidän syödä.
And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.
Mutta he sanoivat hänelle: ei meillä ole tässä enempi kuin viisi leipää ja kaksi kalaa.
He said, Bring them hither to me.
Hän sanoi: tuokaat minulle ne tänne.
And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.
Ja hän käski kansan istua ruoholle, ja otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsahti ylös taivaasen, kiitti, ja mursi, ja antoi leivät opetuslapsille, ja opetuslapset antoivat kansalle.
And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.
Ja he söivät kaikki, ja ravittiin. Niin he kokosivat tähteistä muruja, kaksitoistakymmentä koria täyteen.
And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.
Mutta niitä, jotka olivat syöneet, oli lähes viisituhatta miestä, ilman vaimoja ja lapsia.
And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.
Ja kohta vaati Jesus opetuslapsiansa haahteen astumaan, ja menemään hänen edellään toiselle rannalle, niinkauvan kuin hän kansan olis tyköänsä laskenut.
And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.
Ja kuin hän oli kansan laskenut, astui hän yksinänsä vuorelle rukoilemaan. Ja kuin ehtoo joutui, oli hän siellä yksinänsä.
But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.
Mutta haaksi oli jo keskellä merta, ja ahdistettiin aalloilta; sillä vastatuuli oli.
And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.
Mutta yöllä, neljännessä vartiossa, tuli Jesus heidän tykönsä, käyden merellä.
And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.
Ja kuin opetuslapset näkivät hänen merellä käyvän, peljästyivät he, ja sanoivat: kyöpeli se on; ja huusivat pelvon tähden.
But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.
Niin Jesus puhui kohta heille ja sanoi: olkaat hyvässä turvassa! minä olen: älkäät peljästykö.
And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.
Niin vastasi Pietari häntä ja sanoi: Herra, jos sinä olet, niin käske minun tulla tykös vetten päällä.
And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.
Niin hän sanoi: tule! Ja Pietari astui ulos haahdesta ja kävi vetten päällä, että hän menis Jesuksen tykö.
But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.
Ja kuin hän näki ankaran tuulen, niin hän peljästyi, ja rupesi vajoomaan, huusi sanoen: Herra, auta minua!
And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?
Niin Jesus ojensi kohta kätensä, ja tarttui häneen, ja sanoi hänelle: oi sinä heikko-uskoinen, miksis epäilit?
And when they were come into the ship, the wind ceased.
Kuin he astuivat haahteen, niin tuuli tyveni.
Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.
Mutta ne, jotka olivat haahdessa, tulivat ja kumarsivat häntä, ja sanoivat: totisesti olet sinä Jumalan Poika.
And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.
Ja kuin he olivat menneet ylitse, tulivat he Genesaretin maalle.
And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;
Ja kuin sen paikan miehet tunsivat hänen, lähettivät he ympäri kaikkea sitä maata, ja toivat hänen tykönsä kaikkinaisia sairaita,
And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.
Ja rukoilivat häntä, että he ainoastaan hänen vaatteensa palteeseen saisivat ruveta. Ja kaikki, jotka siihen rupesivat, tulivat terveiksi.