Ephesians 4

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
Mi do, malliberulo pro la Sinjoro, petegas vin, ke vi iradu inde je la voko, en kiu vi estas vokitaj,
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
kun ĉia humileco kaj mildeco, kun toleremeco, paciencante unu al alia en amo,
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
penante konservi la unuecon de la Spirito en la ligilo de paco.
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
Estas unu korpo, kaj unu Spirito, kiel ankaŭ vi estas vokitaj en unu espero de via voko;
One Lord, one faith, one baptism,
unu Sinjoro, unu fido, unu bapto,
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
unu Dio kaj Patro de ĉiuj, kiu estas super ĉiuj, kaj tra ĉiuj, kaj en ĉiuj.
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
Sed al ĉiu el ni la graco estas donita, laŭ la mezuro de la dono de Kristo.
Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
Tial li diras: Kiam li supreniris alten, li alkondukis kaptitojn, Kaj donis donacojn al homoj.
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
(Ĉi tio do: Li supreniris — kio ĝi estas krom tio, ke li ankaŭ antaŭe malsupreniris ĝis la profundaĵoj de la tero?
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
La malsuprenirinto — tiu sama estis la suprenirinto alte super ĉiuj ĉieloj, por plenigi ĉion.)
And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
Kaj unujn li donis por esti apostoloj; aliajn, profetoj; aliajn, evangeliistoj; kaj aliajn, paŝtistoj kaj instruistoj;
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
por perfektigo de la sanktuloj, por la laboro de pastrado, por la konstruo de la korpo de Kristo,
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
ĝis ni ĉiuj atingos la unuecon de la fido kaj de la scio de la Filo de Dio, ĝis la homo perfekta, ĝis la mezuro de la matureco de la pleneco de Kristo;
That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
por ke ni jam ne estu infanoj, onde ĵetataj kaj ĉirkaŭpelataj de ĉiu vento de doktrino, per ĵonglado de homoj, per ruzo laŭ artifiko de trompo;
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
sed parolante la veron en amo, ni ĉiel kreskadu en tiun, kiu estas la kapo, Kristo,
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
el kiu la tuta korpo, kunigita kaj kunfortikigita tra ĉiu artiko de la livera sistemo, per energio, laŭ la mezuro de ĉiu parto, faras kreskadon de la korpo, por la sinedifado en amo.
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
La jenon do mi diras, kaj protestas en la Sinjoro, ke vi ne plu iru tiel, kiel iras ankaŭ la nacianoj en la vanteco de siaj mensoj,
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
mallumigitaj en intelekto, fremdigitaj for de la vivo de Dio, pro la nescio, kiu estas en ili, pro la malmoleco de ilia koro;
Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
kiuj, sensentiĝinte, fordonis sin al malĉasteco por la praktikado de ĉia malpureco kun avideco.
But ye have not so learned Christ;
Sed vi ne tiel lernis Kriston;
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
se almenaŭ vi lin aŭdis, kaj en li estis instruitaj, kiel en Jesuo estas vero;
That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
por ke vi formetu, rilate al antaŭa konduto, la malnovan homon, pereeman laŭ trompaj deziroj,
And be renewed in the spirit of your mind;
kaj renoviĝu rilate al la spirito de via menso,
And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
kaj surmetu la novan homon, kreitan laŭ Dio en justeco kaj vera sankteco.
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
Pro tio, formetante malveron, ĉiu parolu veron kun sia proksimulo, ĉar ni estas membroj unu de alia.
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
Koleru kaj ne peku, la suno ne subiru sur via kolero;
Neither give place to the devil.
ankaŭ ne donu lokon al la diablo.
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
Ŝtelinto ne plu ŝtelu, sed prefere li laboru, farante bonon per siaj manoj, por ke li havu ion por doni al bezonanto.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
El via buŝo eliru neniu putra vorto, sed nur tio, kio estas bona, por konvena edifado, por ke ĝi donu gracon al la aŭdantoj.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
Kaj ne ĉagrenu la Sanktan Spiriton de Dio, en kiu vi estis sigelitaj al la tago de elaĉeto.
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
Ĉia akreco kaj indigno kaj kolero kaj voĉbruado kaj kalumnio estu formetitaj el inter vi, kune kun ĉia malico;
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
kaj estu bonfaraj unu al alia, bonkoraj, pardonantaj unu al alia, kiel ankaŭ Dio en Kristo pardonis al vi.