Proverbs 13

A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.
Viis Søn elsker tugt, spotter hører ikke på skænd.
A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
Af sin Munds Frugt nyder en Mand kun godt, til Vold står troløses Hu.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Vogter man Munden, bevarer man Sjælen, den åbenmundede falder i Våde.
The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
Den lade attrår uden at få, men flittiges Sjæl bliver mæt.
A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
Den retfærdige hader Løgnetale, den gudløse spreder Skam og Skændsel.
Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
Retfærd skærmer, hvo lydefrit vandrer, Synden fælder de gudløse.
There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
Mangen lader rig og ejer dog intet, mangen lader fattig og ejer dog meget.
The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
Mands Rigdom er Løsepenge for hans Liv, Fattigmand får ingen Trusel at høre.
The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
Retfærdiges Lys bryder frem, gudløses Lampe går ud.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Ved Hovmod vækkes kun Splid, hos dem, der lader sig råde, er Visdom.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Rigdom, vundet i Hast, smuldrer hen, hvad der samles Håndfuld for Håndfuld, øges.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
At bie længe gør Hjertet sygt, opfyldt Ønske er et Livets Træ.
Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Den, der lader hånt om Ordet, slås ned, den, der frygter Budet, får Løn.
The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
Vismands Lære er en Livsens Kilde, derved undgås Dødens Snarer.
Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
God Forstand vinder Yndest, troløses Vej er deres Undergang.
Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
Hver, som er klog, går til Værks med Kundskab, Tåben udfolder Dårskab.
A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
Gudløs Budbringer går det galt, troværdigt Bud bringer Lægedom.
Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
Afvises Tugt, får man Armod og Skam; agtes på Revselse, bliver man æret.
The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
Opfyldt Ønske er sødt for Sjælen, at vige fra ondt er Tåber en Gru.
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
Omgås Vismænd, så bliver du viis, ilde faren er Tåbers Ven.
Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
Vanheld følger Syndere, Lykken når de retfærdige.
A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
Den gode efterlader Børnebrn Arv, til retfærdige gemmes Synderens Gods.
Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
På Fattigfolks Nyjord er rigelig Føde, mens mangen rives bort ved Uret.
He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
Hvo Riset sparer, hader sin Søn, den, der elsker ham, tugter i Tide.
The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.
Den retfærdige spiser, til Sulten er stillet, gudløses Bug er tom.