I Chronicles 8

Now Benjamin begat Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third,
Beniamin pak zplodil Bélu, prvorozeného svého, Asbele druhého, Achracha třetího,
Nohah the fourth, and Rapha the fifth.
Nocha čtvrtého, Rafa pátého.
And the sons of Bela were, Addar, and Gera, and Abihud,
Béla pak měl syny: Addara, Geru, Abiuda,
And Abishua, and Naaman, and Ahoah,
Abisua, Námana, Achoacha,
And Gera, and Shephuphan, and Huram.
A Geru, Sefufana a Churama.
And these are the sons of Ehud: these are the heads of the fathers of the inhabitants of Geba, and they removed them to Manahath:
Ti jsou synové Echudovi, ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Gabaa, kteříž je uvedli do Manáhat,
And Naaman, and Ahiah, and Gera, he removed them, and begat Uzza, and Ahihud.
Totiž: Náman, a Achia a Gera. On přestěhoval je; zplodil pak Uza a Achichuda.
And Shaharaim begat children in the country of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.
Sacharaim pak zplodil v krajině Moábské, když onen byl propustil je, s Chusimou a Bárou manželkami svými.
And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham,
Zplodil s Chodes manželkou svou Jobaba, Sebia, Mésa a Malkama,
And Jeuz, and Shachia, and Mirma. These were his sons, heads of the fathers.
Jehuza, Sachia a Mirma. Ti jsou synové jeho, knížata čeledí otcovských.
And of Hushim he begat Abitub, and Elpaal.
S Chusimou pak byl zplodil Abitoba a Elpále.
The sons of Elpaal; Eber, and Misham, and Shamed, who built Ono, and Lod, with the towns thereof:
Synové pak Elpálovi: Heber, Misam a Semer. Ten vystavěl Ono a Lod, i vsi jeho.
Beriah also, and Shema, who were heads of the fathers of the inhabitants of Aijalon, who drove away the inhabitants of Gath:
A Beria a Sema. Ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Aialon; ti zahnali obyvatele Gát.
And Ahio, Shashak, and Jeremoth,
Achio pak, Sasák a Jeremot,
And Zebadiah, and Arad, and Ader,
Zebadiáš, Arad a Ader,
And Michael, and Ispah, and Joha, the sons of Beriah;
Michael, Ispa a Jocha synové Beria.
And Zebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber,
A Zebadiáš, Mesullam, Chiski, Heber,
Ishmerai also, and Jezliah, and Jobab, the sons of Elpaal;
Ismerai, Izliáš a Jobab synové Elpálovi.
And Jakim, and Zichri, and Zabdi,
A Jakim, Zichri a Zabdi.
And Elienai, and Zilthai, and Eliel,
Elienai, Ziletai a Eliel,
And Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimhi;
Adaiáš, Baraiáš a Simrat synové Simei.
And Ishpan, and Heber, and Eliel,
Ispan a Heber a Eliel,
And Abdon, and Zichri, and Hanan,
Abdon, Zichri a Chanan,
And Hananiah, and Elam, and Antothijah,
Chananiáš, Elam a Anatotiáš,
And Iphedeiah, and Penuel, the sons of Shashak;
Ifdaiáš a Fanuel synové Sasákovi.
And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,
Samserai, Sechariáš a Ataliáš,
And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the sons of Jeroham.
Jaresiáš, Eliáš a Zichri synové Jerochamovi.
These were heads of the fathers, by their generations, chief men. These dwelt in Jerusalem.
Ta jsou knížata otcovských čeledí po rodinách svých, kterážto knížata bydlila v Jeruzalémě.
And at Gibeon dwelt the father of Gibeon; whose wife's name was Maachah:
V Gabaon pak bydlilo kníže Gabaon, a jméno manželky jeho Maacha.
And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,
A syn jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál a Nádab,
And Gedor, and Ahio, and Zacher.
Ale Gedor, Achio, Zecher.
And Mikloth begat Shimeah. And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them.
A Miklot zplodil Simea. I ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými.
And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchi–shua, and Abinadab, and Esh–baal.
Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule. Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále.
And the son of Jonathan was Merib–baal; and Merib–baal begat Micah.
Syn pak Jonatův Meribbál, Meribbál pak zplodil Mícha.
And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.
Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
And Ahaz begat Jehoadah; and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,
Achaz pak zplodil Jehoadu, Jehoada pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimru. Zimri pak zplodil Mozu.
And Moza begat Binea: Rapha was his son, Eleasah his son, Azel his son:
Moza pak zplodil Bina. Ráfa syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho.
And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.
Azel pak měl šest synů, jichž tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš a Abdiáš a Chanan. Všickni ti synové Azelovi.
And the sons of Eshek his brother were, Ulam his firstborn, Jehush the second, and Eliphelet the third.
Synové pak Ezeka, bratra jeho: Ulam prvorozený jeho, Jehus druhý, a Elifelet třetí.
And the sons of Ulam were mighty men of valour, archers, and had many sons, and sons' sons, an hundred and fifty. All these are of the sons of Benjamin.
A byli synové Ulamovi muži udatní a střelci umělí, kteříž měli mnoho synů a vnuků až do sta a padesáti. Všickni ti byli z synů Beniaminových.