Leviticus 11

And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,
И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и им каза:
Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.
Говорете на израилевите синове и кажете: Ето животните, които да ядете от всичките животни, които са по земята:
Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.
всяко от животните, което има раздвоени копита и е с напълно разцепени копита, и преживя, него да ядете.
Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
Но от онези, които преживят, или от онези, които имат раздвоени копита, да не ядете тези: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита — тя е нечиста за вас;
And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
скокливата мишка, защото преживя, но няма раздвоени копита — тя е нечиста за вас;
And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
дивият заек, защото преживя, но няма раздвоени копита — той е нечист за вас;
And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.
и свинята, защото има раздвоени копита и е с напълно разцепени копита, но не преживя — тя е нечиста за вас.
Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.
Да не ядете от месото им и да не се допирате до мършата им — те са нечисти за вас.
These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.
От всичките, които са във водите, да ядете тези: всички, които имат перки и люспи във водите, в моретата и в реките, тях да ядете.
And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:
А от всичко, което се движи във водите, и от всяко одушевено същество, което е във водите, всички, които нямат перки и люспи в моретата и в реките, те са отвратителни за вас.
They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.
Непременно да бъдат отвратителни за вас — да не ядете от месото им и да се отвращавате от мършата им.
Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.
Всичко във водите, което няма нито перки, нито люспи, да бъде отвратително за вас.
And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
От птиците да се отвращавате от тези и да не се ядат, отвратителни са: орелът, грифът, морският орел,
And the vulture, and the kite after his kind;
пилякът, соколът по видовете му,
Every raven after his kind;
всяка врана по видовете й,
And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
камилоптицата, бухалът, кукувицата, ястребът по видовете му,
And the little owl, and the cormorant, and the great owl,
кукумявката, рибарите, ибисът,
And the swan, and the pelican, and the gier eagle,
лебедът, пеликанът, лешоядът,
And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
щъркелът, чаплата по видовете й, бекасът и прилепът.
All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.
Всички крилати пълзящи, които ходят на четири крака, да бъдат отвратителни за вас.
Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;
Но от всичките крилати пълзящи можете да ядете тези, които ходят на четири крака и имат пищяли над краката си, за да скачат с тях по земята.
Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.
От тях можете да ядете тези: скакалеца по видовете му, солама по видовете му, харгола по видовете му, и акридата по видовете й.
But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.
А всички други пълзящи крилати, които имат четири крака, да бъдат отвратителни за вас.
And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.
От тях ще бъдете нечисти. Всеки, който се допре до мършата им, ще бъде нечист до вечерта;
And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.
и всеки, който вдигне нещо от мършата им, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта.
The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.
Всяко животно, което има раздвоени копита, но не е с напълно разцепени копита и не преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допре до такова, ще бъде нечист.
And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
И всички, които ходят на лапите си, от всичките четириноги животни ще бъдат нечисти за вас; всеки, който се допре до мършата им, ще бъде нечист до вечерта.
And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.
И който вдигне мършата им, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта — те са нечисти за вас.
These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,
От пълзящите, които пълзят по земята, тези да бъдат нечисти за вас: къртицата, мишката, гущерът по видовете му,
And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.
ящерът, ящерицата, саврата, самиамитът и хамелеонът.
These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.
Тези да бъдат нечисти за вас от всичките пълзящи; всеки, който се допре до тях, когато са мъртви, ще бъде нечист до вечерта.
And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.
И всяко нещо, върху което падне някое от тях, когато са мъртви, ще бъде нечисто: било дървен съд, или дреха, или кожа, или чувал, или каквато и да е вещ, която се употребява за работа, всяко нещо трябва да се сложи във вода и ще бъде нечисто до вечерта — тогава ще бъде чисто.
And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.
И всеки пръстен съд, в който падне някое от тях — всичко, което е вътре в него, ще бъде нечисто, а него да строшите.
Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.
Всяка храна, която се яде, върху която се сипе вода от такъв съд, ще бъде нечиста; и всяко питие, което се пие, във всеки такъв съд, ще бъде нечисто.
And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean, and shall be unclean unto you.
И всяко нещо, върху което падне от мършата им, ще бъде нечисто: било пещ, или огнище, трябва да се развалят — нечисти са и нечисти да ви бъдат.
Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.
Само извор или кладенец, където има събрана вода, ще бъде чист; но каквото се допре до мършата им, ще бъде нечисто.
And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.
Но ако от мършата им падне върху някое семе за сеене, което ще се посее, то е чисто.
But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.
Но ако са полели семето с вода и от мършата им падне на него, тогава да ви бъде нечисто.
And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.
Ако умре някое животно от добитъка, който можете да ядете, който се допре до мършата му, ще бъде нечист до вечерта.
And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
И който яде от мършата му, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта; и който вдигне мършата му, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта.
And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.
Всичко пълзящо, което пълзи по земята, е отвратително — да не се яде.
Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.
Всичко, което се влачи по корема си, и всичко, което ходи на четири крака, и всичко, което има много крака, всички пълзящи, които пълзят по земята, да не ги ядете, защото са отвратителни.
Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
Да не се омърсявате с никакви пълзящи животни и да се осквернявате с тях, и да бъдете нечисти чрез тях.
For I am the LORD your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.
Защото Аз съм ГОСПОД, вашият Бог. И така, осветете се и бъдете свети, понеже Аз съм свят! И не се осквернявайте с никакво пълзящо животно, което пълзи по земята.
For I am the LORD that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.
Защото Аз съм ГОСПОД, който ви изведох от египетската земя, за да ви бъда Бог. И така, бъдете свети, защото Аз съм свят!
This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:
Това е законът за добитъка, за птиците, за всяко живо същество, което се движи във водите, и за всяко живо същество, което пълзи по земята,
To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.
за да правите разлика между чистото и нечистото и между животните, които могат да се ядат, и животните, които не могат да се ядат.