Luke 24

Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.
Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đờn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài.
And they found the stone rolled away from the sepulchre.
Họ thấy hòn đá đã lăn khỏi cửa mồ;
And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.
nhưng bước vào, không thấy xác Ðức Chúa Jêsus.
And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:
Ðương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ.
And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?
Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?
He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,
Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào,
Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.
Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.
And they remembered his words,
Họ bèn nhớ lại những lời Ðức Chúa Jêsus đã phán.
And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.
Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một sứ đồ và những người khác.
It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles.
Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đờn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ.
And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.
Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không.
Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.
Dầu vậy, Phi -e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra.
And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.
Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ;
And they talked together of all these things which had happened.
họ đàm luận về những sự đã xảy ra.
And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.
Ðang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Ðức Chúa Jêsus đến gần cùng đi đường với họ.
But their eyes were holden that they should not know him.
nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.
And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?
Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm.
And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?
Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?
And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:
Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Ðức Chúa Trời và cả chúng dân;
And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.
làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự.
But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.
Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.
Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;
Thật có mấy người đờn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: khi mờ sáng, họ đến mồ,
And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.
không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống.
And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said: but him they saw not.
Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy.
Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:
Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói!
Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?
Há chẳng phải Ðấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
Ðoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.
And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.
Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Ðức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa.
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.
Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.
And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them.
Ðương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ.
And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.
Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.
And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?
hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?
And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,
Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại,
Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.
nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn.
And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.
Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.
And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.
Môn đồ đương nói chuyện như vậy, chính Ðức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.
Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.
And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?
Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy?
Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.
Hãy xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.
And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet.
Ðương phán vậy, Ngài giơ tay và chơn ra cho xem.
And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?
Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không?
And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.
Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.
And he took it, and did eat before them.
Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.
And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.
Ðoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.
Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,
Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh.
And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:
Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,
And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.
và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.
And ye are witnesses of these things.
Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa,
And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.
còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.
And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.
Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh lành Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho.
And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.
Ðương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.
And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:
Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.
And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.
Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Ðức Chúa Trời.