Ephesians 4

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас,
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного,
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру.
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання.
One Lord, one faith, one baptism,
Один Господь, одна віра, одне хрищення,
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
один Бог і Отець усіх, що Він над усіма, і через усіх, і в усіх.
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового.
Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
Тому й сказано: Піднявшися на висоту, Ти полонених набрав і людям дав дари!
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
А те, що піднявся був, що то, як не те, що перше й зійшов був до найнижчих місць землі?
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
Хто зійшов був, Той саме й піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все.
And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів,
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового,
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри й пізнання Сина Божого, Мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти,
That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
щоб більш не були ми малолітками, що хитаються й захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду,
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в Нього, а Він Голова, Христос.
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
А з Нього все тіло, складене й зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинности кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю.
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
Отже, говорю я це й свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму,
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них, за стверділість їхніх сердець,
Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
вони отупіли й віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю.
But ye have not so learned Christ;
Але ви не так пізнали Христа,
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
якщо ви чули про Нього, і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі,
That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
щоб відкинути, за першим поступованням, старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях,
And be renewed in the spirit of your mind;
та відновлятися духом вашого розуму,
And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості правди.
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного.
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
Гнівайтеся, та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві,
Neither give place to the devil.
і місця дияволові не давайте!
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
І не засмучуйте Духа Святого Божого, Яким ви запечатані на день викупу.
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою.
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив!