Acts 2

And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.
Коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі.
And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.
І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила ввесь той дім, де сиділи вони.
And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.
І з'явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів.
And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав.
And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven.
Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом.
Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language.
А коли оцей гомін зчинився, зібралася безліч народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою!...
And they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galilæans?
Усі ж побентежилися та дивувалися, та й казали один до одного: Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять?
And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?
Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились?
Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judæa, and Cappadocia, in Pontus, and Asia,
Парфяни та мідяни та еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадокії, Понту та Азії,
Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes,
і Фріґії та Памфілії, Єгипту й лівійських земель край Кірени, і захожі римляни,
Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God.
юдеї й нововірці, крітяни й араби, усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими!
And they were all amazed, and were in doubt, saying one to another, What meaneth this?
І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного: Що ж то статися має?
Others mocking said, These men are full of new wine.
А інші казали глузуючи: Вони повпивались вином молодим!
But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judæa, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words:
Ставши ж Петро із Одинадцятьма, свій голос підніс та й промовив до них: Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму! Нехай вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх!
For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day.
Бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня,
But this is that which was spoken by the prophet Joel;
а це те, що пророк Йоіл передрік:
And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:
І буде останніми днями, говорить Господь: Я виллю від Духа Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися.
And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit; and they shall prophesy:
І на рабів Моїх і на рабинь Моїх за тих днів Я також виллю від Духа Свого, і пророкувати вони будуть!
And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath; blood, and fire, and vapour of smoke:
І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена: кров, і огонь, і куряву диму.
The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come:
Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перше ніж день Господній настане, великий та славний!
And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.
І станеться, що кожен, хто покличе Господнє Ім'я, той спасеться.
Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:
Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів: Ісуса Назарянина, Мужа, що Його Бог прославив вам силою, і чудами, і тими знаменами, що Бог через Нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте,
Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:
Того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили.
Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.
Та Бог воскресив Його, пута смерти усунувши, вона бо тримати Його не могла.
For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved:
Бо каже про Нього Давид: Мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо Він по правиці моїй, щоб я не захитався.
Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope:
Тому серце моє звеселилось, і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії.
Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Бо не позоставиш Ти в аду моєї душі, і не даси Ти Своєму Святому побачити тління!
Thou hast made known to me the ways of life; thou shalt make me full of joy with thy countenance.
Ти дороги життя об'явив мені, Ти мене переповниш утіхою перед обличчям Своїм!
Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day.
Мужі-браття! Нехай буде вільно мені сміло сказати вам про патріярха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня.
Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne;
А бувши ж пророком, та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі його від плоду його стегон,
He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption.
у передбаченні він говорив про Христове воскресення, що не буде зоставлений в аду, ані тіло Його не зазнає зотління.
This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses.
Бог Ісуса Цього воскресив, чого свідки всі ми!
Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear.
А отож, як правицею Божою був Він вознесений, і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, то й злив Він оте, що ви бачите й чуєте.
For David is not ascended into the heavens: but he saith himself, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,
Не зійшов бо на небо Давид, але сам він говорить: Промовив Господь Господеві моєму: Сядь праворуч Мене,
Until I make thy foes thy footstool.
доки не покладу Я Твоїх ворогів підніжком ногам Твоїм!
Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ.
Ото ж, нехай ввесь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, Того Ісуса, що Його розп'яли ви!
Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do?
Як почули ж оце, вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі-браття?
Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете!
For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.
Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь, Бог наш.
And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation.
І іншими багатьома словами він засвідчував та вмовляв їх, говорячи: Рятуйтесь від цього лукавого роду!
Then they that gladly received his word were baptized: and the same day there were added unto them about three thousand souls.
Отож ті, хто прийняв його слово, охристилися. І пристало до них того дня душ тисяч зо три!
And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.
І вони перебували в науці апостольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах.
And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles.
І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен.
And all that believed were together, and had all things common;
А всі віруючі були вкупі, і мали все спільним.
And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need.
І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було.
And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart,
І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті,
Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.
вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до Церкви Господь додавав тих, що спасалися.