Job 28

Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they fine it.
Tunay na may mina na mayroong pilak, at dako na ukol sa ginto na kanilang pinagdadalisayan.
Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone.
Bakal ay hinuhukay sa lupa, at tanso ay binububo mula sa bato.
He setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection: the stones of darkness, and the shadow of death.
Ang tao'y naglalagay ng wakas sa kadiliman, at sumisiyasat hanggang sa kalayulayuang hangganan ng mga bato ng kadiliman at salimuot na kadiliman.
The flood breaketh out from the inhabitant; even the waters forgotten of the foot: they are dried up, they are gone away from men.
Siya'y humuhukay ng malayo sa tinatahanan ng mga tao: nililimot ng paa na dumadaan nagbibitin doong malayo sa mga tao, sila'y umuugoy na paroo't parito.
As for the earth, out of it cometh bread: and under it is turned up as it were fire.
Tungkol sa lupa, mula rito'y nanggagaling ang tinapay: at sa ilalim ay wari tinutuklap ng apoy.
The stones of it are the place of sapphires: and it hath dust of gold.
Ang mga bato nito'y kinaroroonan ng mga zafiro. At ito'y may alabok na ginto.
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen:
Yaong landas na walang ibong mangdadagit ay nakakaalam. Ni nakita man ng mata ng falkon:
The lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it.
Hindi natungtungan ng mga palalong hayop, ni naraanan man ng mabangis na leon,
He putteth forth his hand upon the rock; he overturneth the mountains by the roots.
Kaniyang inilalabas ang kaniyang kamay sa batong pingkian; binabaligtad ng mga ugat ang mga bundok.
He cutteth out rivers among the rocks; and his eye seeth every precious thing.
Siya'y nagbabangbang sa gitna ng mga bato; at ang kaniyang mata ay nakakakita ng bawa't mahalagang bagay.
He bindeth the floods from overflowing; and the thing that is hid bringeth he forth to light.
Kaniyang tinatalian ang mga lagaslas upang huwag umagos; at ang bagay na nakukubli ay inililitaw niya sa liwanag.
But where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?
Nguni't saan masusumpungan ang karunungan? At saan naroon ang dako ng pagkaunawa?
Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.
Hindi nalalaman ng tao ang halaga niyaon; ni nasusumpungan man sa lupain ng may buhay.
The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.
Sinasabi ng kalaliman. Wala sa akin: at sinasabi ng dagat: Hindi sumasaakin.
It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.
Hindi mabibili ng ginto, ni matitimbangan man ng pilak ang halaga niyaon.
It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.
Hindi mahahalagahan ng ginto sa Ophir, ng mahalagang onix, o ng zafiro.
The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.
Ginto at salamin ay hindi maihahalintulad doon: ni maipagpapalit man sa mga hiyas na dalisay na ginto.
No mention shall be made of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies.
Hindi mabibilang ang coral o ang cristal; Oo, ang halaga ng karunungan ay higit sa mga rubi.
The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.
Ang topacio sa Etiopia ay hindi maipapantay doon, ni mahahalagahan man ng dalisay na ginto.
Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?
Saan nanggagaling nga ang karunungan? At saan naroon ang dako ng pagkaunawa?
Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.
Palibhasa't nakukubli sa mga mata ng lahat na may buhay, at natatago sa mga ibon sa himpapawid.
Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears.
Ang kapahamakan at ang kamatayan ay nagsasabi, narinig namin ng aming mga pakinig ang bulungbulungan niyaon.
God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.
Nauunawa ng Dios ang daan niyaon, at nalalaman niya ang dako niyaon.
For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;
Sapagka't tumitingin siya hanggang sa mga wakas ng lupa, at nakikita ang silong ng buong langit;
To make the weight for the winds; and he weigheth the waters by measure.
Upang bigyan ng timbang ang hangin; Oo, kaniyang tinatakal ang tubig sa takalan.
When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder:
Nang siya'y gumawa ng pasiya sa ulan, at ng daan sa kidlat ng kulog:
Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it out.
Nang magkagayo'y nakita niya ito, at inihayag; kaniyang itinatag ito, oo, at siniyasat.
And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.
At sa tao ay sinabi niya, Narito, ang pagkatakot sa Dios ay siyang karunungan; at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa.