Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
En lovsång av David.  Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung,  och lova ditt namn alltid och evinnerligen.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
 Jag vill dagligen lova dig  och prisa ditt namn alltid och evinnerligen.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
 Stor är HERREN och högtlovad,  ja, hans storhet är outrannsaklig.
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
 Det ena släktet prisar för det andra dina verk,  de förkunna dina väldiga gärningar.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
 Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda  och dina underfulla verk.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
 Man skall tala om dina fruktansvärda gärningars makt;  dina storverk skall jag förtälja.
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
 Man skall utbreda ryktet om din stora godhet  och jubla över din rättfärdighet.
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
 Nådig och barmhärtig är HERREN,  långmodig och stor i mildhet.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
 HERREN är god mot alla  och förbarmar sig över alla sina verk.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
 Alla dina verk, HERRE, skola tacka dig,  och dina fromma skola lova dig.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
 De skola tala om ditt rikes ära,  och din makt skola de förkunna.
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
 Så skola de kungöra för människors barn dina väldiga gärningar  och ditt rikes ära och härlighet.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
 Ditt rike är ett rike för alla evigheter,  och ditt herradöme varar från släkte till släkte.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
 HERREN uppehåller alla dem som äro på väg att falla,  och han upprättar alla nedböjda.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
 Allas ögon vänta efter dig,  och du giver dem deras mat i rätt tid.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
 Du upplåter din hand  och mättar allt levande med nåd.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
 HERREN är rättfärdig i alla sina vägar  och nådig i alla sina verk.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
 HERREN är nära alla dem som åkalla honom,  alla dem som åkalla honom uppriktigt.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
 Han gör vad de gudfruktiga begära  och hör deras rop och frälsar dem.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
 HERREN bevarar alla dem som älska honom,  men alla ogudaktiga skall han förgöra.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
 Min mun skall uttala HERREN lov,  och allt kött skall prisa hans heliga namn      alltid och evinnerligen.