Psalms 144

Blessed be the LORD my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight:
Av David.  Lovad vare HERREN, min klippa,  han som lärde mina armar att kriga,  mina händer att strida;
My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.
 min nåds Gud och min borg,  mitt värn och min räddare,  min sköld och min tillflykt,  han som lägger mitt folk under mig.
LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest account of him!
 HERRE, vad är en människa, att du vill veta av henne,  en människoson, att du tänker på honom?
Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away.
 En människa är lik en fläkt,  hennes dagar såsom en försvinnande skugga.
Bow thy heavens, O LORD, and come down: touch the mountains, and they shall smoke.
 HERRE, sänk din himmel och far ned,  rör vid bergen, så att de ryka.
Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them.
 Låt ljungeldar ljunga och skingra dem,  skjut dina pilar och förvirra dem.
Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children;
 Räck ut dina händer från höjden,  fräls mig och rädda mig      ur de stora vattnen,      ur främlingarnas hand,
Whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood.
 vilkas mun talar lögn      och vilkas högra hand      är en falskhetens hand.
I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee.
 Gud, en ny sång      vill jag sjunga till din ära,  till tiosträngad psaltare      vill jag lovsjunga dig,
It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword.
 dig som giver seger åt konungarna,  dig som frälste din tjänare David      från det onda svärdet.
Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood:
 Fräls mig och rädda mig      ur främlingarnas hand,  vilkas mun talar lögn,      och vilkas högra hand      är en falskhetens hand.
That our sons may be as plants grown up in their youth; that our daughters may be as corner stones, polished after the similitude of a palace:
 När våra söner stå i sin ungdom      såsom högväxta plantor,  våra döttrar lika hörnstoder,      huggna såsom för palatser;
That our garners may be full, affording all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets:
 när våra visthus äro fulla      och skänka förråd på förråd;  när våra får öka sig tusenfalt,      ja, tiotusenfalt på våra utmarker;
That our oxen may be strong to labour; that there be no breaking in, nor going out; that there be no complaining in our streets.
 när våra oxar gå rikt lastade;  när ingen rämna har brutits i muren      och ingen nödgas draga ut såsom fånge,  när intet klagorop höres på våra gator --
Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the LORD.
 saligt är det folk som det så går;  ja, saligt är det folk vars Gud HERREN är.