Ephesians 4

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet,
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
idet I legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
Ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall;
One Lord, one faith, one baptism,
én Herre, én tro, én dåp,
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
én Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennem alle og i alle.
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
Men hver og en av oss er nåden gitt efter det mål som Kristi gave tilmåles med.
Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
Derfor sier Skriften: Han fór op i det høie og bortførte fanger, han gav menneskene gaver.
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
Men dette: Han fór op, hvad er det uten at han først fór ned til jordens lavere deler?
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
Han som fór ned, er den samme som fór op over alle himler for å fylle alt.
And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere,
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse,
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,
That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster,
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus,
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især.
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
Dette sier jeg da og vidner i Herren at I ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet,
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse,
Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
de som følelsesløse har overgitt sig til skamløshet, så de driver all urenhet tillikemed havesyke.
But ye have not so learned Christ;
Men I har ikke lært Kristus således å kjenne,
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
om I ellers har hørt om ham og er blitt oplært i ham, således som sannhet er i Jesus,
That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster,
And be renewed in the spirit of your mind;
men fornyes i eders sinns ånd
And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
og iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer!
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
Om I vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over eders vrede,
Neither give place to the devil.
og gi ikke djevelen rum!
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
Den som stjal, stjele ikke lenger, men arbeide heller, idet han gjør noget godt med sine hender, forat han kan ha noget å gi til den som trenger.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på;
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag!
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap;
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så I tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt eder i Kristus!