Ephesians 3

For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,
Derfor bøier jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for eders skyld, I hedninger -
If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward:
om I ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er mig gitt for eder,
How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,
at han ved åpenbaring har kunngjort mig hemmeligheten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord,
Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)
hvorav I, når I leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet,
Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;
som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således som den nu er åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i Ånden:
That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:
at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet,
Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.
hvis tjener jeg er blitt efter den Guds nådes gave som er mig gitt ved virksomheten av hans makt.
Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,
And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:
og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt,
To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,
forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen
According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
efter det forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre,
In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.
i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham.
Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.
Derfor beder jeg at I ikke må tape motet over mine trengsler for eder, som er eders ære. -
For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
Derfor altså bøier jeg mine knær for Faderen,
Of whom the whole family in heaven and earth is named,
som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden,
That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,
That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,
May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
så I, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hvad bredde og lengde og dybde og høide der er,
And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.
og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, forat I kan fylles til all Guds fylde.
Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,
Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.
ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.