Psalms 118

O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.
Miderà an'i Jehovah, fa tsara Izy; Eny, mandrakizay ny famindram-pony.
Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.
Aoka ny Isiraely hanao hoe: Mandrakizay ny famindram-pony.
Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
Aoka ny taranak'i Arona hanao hoe: Mandrakizay ny famindram-pony.
Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.
Aoka izay matahotra an'i Jehovah hanao hoe: Mandrakizay ny famindram-pony.
I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.
Tao an-katerena no niantsoako an'i Jehovah; Dia namaly ahy Jehovah ka nampahalalaka ahy.
The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
Jehovah no miandany amiko, ka tsy hatahotra aho. Inona no azon'ny olona atao amiko?
The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.
Jehovah no miandany amiko, sady mamonjy ahy; Ary izaho ho faly hahita ny amin'izay mankahala ahy.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
Tsara ny mialoka amin'i Jehovah Noho ny mialoka amin'ny olona.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
Tsara ny matoky an'i Jehovah Noho ny matoky ny mpanapaka.
All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.
Ny firenena rehetra nanodidina ahy; Fa ny anaran'i Jehovah no handringanako azy tokoa;
They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.
Nitangorona tamiko ireny, eny, nitangorona tamiko; Fa ny anaran'i Jehovah no handringanako azy tokoa.
They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.
Nanodidina ahy tahaka ny renitantely izy; Voavono tahaka ny afon-tsilo izy; Fa ny anaran'i Jehovah no handringanako azy tokoa.
Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.
Nanosika ahy mafy hahalavo ahy ianao; Fa Jehovah no namonjy ahy.
The LORD is my strength and song, and is become my salvation.
Jehovah no heriko sy fiderako. Fa efa famonjena ahy Izy.
The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Ao an-dain'ny marina ny feo mihoby noho ny famonjena; Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery;
The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Ny tanana ankavanan'i Jehovah dia misandratra; Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery.
I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
Tsy ho faty aho, fa ho velona Ka hitory ny asan'i Jehovah.
The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.
Nofaizan'i Jehovah mafy aho, Nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana.
Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:
Vohay ny vavahadin'ny fahamarinana aho; Hiditra eo aho ka hidera an'i Jehovah.
This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
Ity no vavahadin'i Jehovah; Ny marina no hiditra eo.
I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.
Hidera Anao aho, fa efa namaly ahy Hianao Ka efa famonjena ahy.
The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano No efa tonga fehizoro Indrindra.
This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
Avy tamin'i Jehovah izany Ka mahagaga eo imasontsika.
This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
Ity no andro nataon'i Jehovah; Hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika.
Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.
Mifona aminao aho, Jehovah ô, vonjeo è! Mifona aminao aho, Jehovah ô, ambino è!
Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.
Hotahina anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah; Avy ao an-tranon'i Jehovah no itsofanay rano anareo.
God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
Andriamanitra Jehovah ka nampahazava antsika; Rohizo kofehy ny fanati-piravoravoana na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza.
Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.
Andriamanitro Hianao, ka hidera Anao aho; Eny, Andriamanitro, ka hanandratra Anao aho.
O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
Miderà an'i Jehovah, fa tsara Izy; Eny, mandrakizay ny famindram-pony.