Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Anaka, raha raisinao ny teniko, Ary raketinao ao am-ponao ny didiko,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
Ka atongilanao amin'ny fahendrena ny sofinao, Ary ampitandremanao fahalalana ny fonao;
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
Eny, raha miantso ny fahalalana ianao Ary manandratra ny feonao hahazo saina,
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
Raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao Ary mikatsaka azy toy ny fikatsaka harena afenina:
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
Dia ho fantatrao marina ny fahatahorana an'i Jehovah, Ary ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Fa Jehovah no manome fahendrena; Avy amin'ny vavany no ihavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Izy mitahiry fanambinana ho an'ny mahitsy Sady ampingan'izay mandeha tsy misy tsiny;
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Ka dia mitandrina ny lalan'ny fahamarinana Izy Ary miambina ny lalan'ny olony masina.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Ary amin'izay dia ho fantatrao ny fahamarinana sy ny rariny Ary ny hitsiny, dia ny lalana tsara rehetra.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena, Ary mamin'ny fanahinao ny fahalalana,
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Dia hiaro anao ny fisainana mazava, Ary hiambina anao ny fahalalana,
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
Ka hamonjy anao amin'ny lalan-dratsy Sy amin'ny lehilahy izay miteny fitaka,
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
Izay mahafoy ny lalan'ny fahamarinana Mba hizorany amin'ny lalan'ny fahamaizinana,
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
Dia izay faly hanao ratsy Sy finaritra amin'ny fitaky ny ratsy,
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
Dia izay melo-dalana Sy maniasia amin'ny alehany;
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
Ary hamonjy anao amin'ny vehivavy jejo koa izany, Dia amin'ny vahiny janga izay mandrobo amin'ny teniny,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
Izay mahafoy ny vadin'ny fahatanorany Sy manadino ny fanekeny teo amin'Andriamaniny.
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
Fa ny tranony milentika ho amin'ny fahafatesana, Ary ny alehany mankany amin'ny maty.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Tsy misy afa-miverina izay mankany aminy, Na mihazo amin'ny lalan'aina,
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Handehananao amin'ny lalan'ny tsara fanahy Sy hitandremanao ny alehan'ny marina.
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Fa ny olona mahitsy no honina amin'ny tany, Ary ny tsy manan-tsiny ihany no ho sisa mitoetra ao;
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
Fa ny ratsy fanahy kosa hofongorana amin'ny tany, Ary ny mpivadika hongotana.