Luke 24

Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.
Fa nony maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nankany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny.
And they found the stone rolled away from the sepulchre.
Ary hitany fa, indro, ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana.
And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.
Dia niditra izy, nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo.
And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:
Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo, nisy roa lahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra.
And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?
Ary nony natahotra izy ka niankohoka, dia hoy izy roa lahy taminy: Nahoana no ato amin'ny maty no itadiavanareo ny velona?
He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,
Tsy ato Izy fa efa nitsangana; tsarovy ny teny izay nataony taminareo, fony Izy mbola tany Galilia, hoe:
Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.
Ny Zanak'olona tsy maintsy hatolotra eo an-tànan'ny mpanota ka hohomboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo.
And they remembered his words,
Dia nahatsiaro ny teniny izy.
And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.
Ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy sy ny namany rehetra.
It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles.
Teo Maria Magdalena sy Johana ary Maria, renin'i Jakoba; ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilaza izany tamin'ny Apostoly.
And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.
Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninoany.
Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.
Fa Petera nitsangana, dia nihazakazaka nankany amin'ny fasana; ary niondrika izy ka nahita ny lambam-paty mipetraka mitokana; dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo.
And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.
Ary, indreo, nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany hankany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho enim-polo stadio raha any Jerosalema.
And they talked together of all these things which had happened.
Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjo izy.
And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.
Ary raha mbola niresaka sy niara-nisaina izy, dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy.
But their eyes were holden that they should not know him.
Nefa ny mason'ireo nohazonina mba tsy hahafantarany Azy.
And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?
Ary hoy Izy taminy: Ahoana izao teny resahinareo etỳ am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy.
And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?
Ary ny anankiray, izay atao hoe Kleopasy, namaly ka nanao taminy hoe: Hianao irery va no vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao tamin'izao andro izao?
And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:
Fa hoy Izy taminy: Zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy roa lahy taminy: Ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra,
And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.
dia ny amin'ny nanoloran'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika Azy hanamelohany Azy ho faty, sy ny nanomboany Azy tamin'ny hazo fijaliana.
But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.
Nefa nantenainay fa Izy no Ilay efa hanavotra ny Isiraely; ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany.
Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;
Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahahavery hevitra anay, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy,
And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.
ary raha tsy nahita ny faty izy, dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjely niseho kosa, izay nilaza fa velona Izy.
And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said: but him they saw not.
Dia nandeha ny sasany izay nomba anay ka nankany amin'ny fasana, ary nahita araka izay nolazain'ny vehivavy; nefa Izy tsy hitany.
Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:
Ary hoy Izy taminy: Ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany.
Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?
Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny?
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
Dia nanomboka hatramin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra Izy, ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza Azy ao amin'ny Soratra Masina rehetra.
And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.
Ary efa mby teo akaikin'ny vohitra izay efa halehan'izy roa lahy izy, ary Jesosy toa nanao handeha lavitra kokoa.
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.
Fa ireo nanery Azy ka nanao hoe: Mitoera atỳ aminay; fa efa ho hariva izao, ka lasan-davitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy Izy.
And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them.
Ary raha niara-nipetraka nihinana teo aminy Izy, dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy.
And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.
Dia nahiratra ny mason'ireo, ka nahalala Azy; fa Izy kosa dia tonga tsy hitany.
And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?
Dia niresaka hoe izy: Tsy nangorakoraka va ny fontsika, raha niresaka tamintsika teny an-dalana Izy ka namoaka ny hevitry ny Soratra Masina tamintsika?
And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,
Dia niainga tamin'izany ora izany izy roa lahy ka niverina nankany Jerosalema, ary nahita ny iraika ambin'ny folo lahy mbamin'izay nomba azy tafangona teo
Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.
sady nilaza hoe: Efa nitsangana marina tokoa ny Tompo ka efa niseho tamin'i Simona.
And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.
Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalàna sy ny nahafantarany Azy tamin'ny namakiana ny mofo.
And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.
Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo.
But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.
Dia taitra sady raiki-tahotra izy, satria nataony fa nahita matoatoa izy.
And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?
Nefa hoy Jesosy taminy: Nahoana no taitra ianareo? ary nahoana no miahanahana ny fonareo?
Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.
Izahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho no Izy; tsapao Aho, ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba manana nofo sy taolana, tahaka izao ahitanareo Ahy izao.
And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet.
Ary rehefa niteny izany Izy, dia nasehony azy ny tànany sy ny tongony.
And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?
Ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy: Manan-kanina va ianareo?
And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.
Ary dia nomeny tapaky ny hazandrano voatono Izy.
And he took it, and did eat before them.
Ary Izy nandray, dia nihinana teo anatrehany.
And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.
Dia hoy Izy taminy: Izao no teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo Aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana Ahy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo.
Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,
Dia nanokatra ny sain'ireo Izy hahalala ny Soratra Masina.
And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:
Ary hoy Izy taminy: Izany no voasoratra, fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo;
And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.
ary mba hotorina amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema.
And ye are witnesses of these things.
Ary ianareo no vavolombelon'izany.
And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.
Ary, indro, Izaho mampitondra ny teny fikasan'ny Raiko ho anareo; fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo.
And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.
Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, dia nanandratra ny tànany ka nitso-drano azy.
And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.
Ary raha mbola nitso-drano azy Izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra.
And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:
Ary izy ireo nitsaoka Azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra.
And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.
Ary teo an-kianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra.