Job 28

Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they fine it.
Fa misy tany fihadiana volafotsy, ary misy tany fahazoana volamena, izay diovina.
Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone.
Ny vy dia alaina avy amin'ny tany, ary ny varahina arendrika avy amin'ny vato.
He setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection: the stones of darkness, and the shadow of death.
Ny mpihady vola mampisava ny maizina ka mizaha hatramin'ny faran'ny zavatra rehetra ao, dia ny vaton'ny aizim-pito sy ny aloky ny fahafatesana;
The flood breaketh out from the inhabitant; even the waters forgotten of the foot: they are dried up, they are gone away from men.
Mihady lavaka mihalavitra amin'izay itoeran'olona izy ka tsy ampoizin'ny tongotra akory, ary mihantona sy mitsingevaheva any ambany lavitra ny olona izy.
As for the earth, out of it cometh bread: and under it is turned up as it were fire.
Ny tany no ihavian'ny hanina; Ary ny ao ambaniny dia avadika tahaka ny afo.
The stones of it are the place of sapphires: and it hath dust of gold.
Fitoeran'ny safira ny vatony, ary misy akoram-bolamena ao aminy
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen:
Làlana tsy fantatry ny vorona mpihaza ary tsy hitan'ny mason'ny voromahery,
The lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it.
Sady tsy nodiavin'ny zanaky ny bibi-dia ary tsy mba nalehan'ny liona masiaka.
He putteth forth his hand upon the rock; he overturneth the mountains by the roots.
Maninjitra ny tànany amin'ny vatokaranana ireo ary mamadika ny tendrombohitra hatramin'ny fotony;
He cutteth out rivers among the rocks; and his eye seeth every precious thing.
Ny vatolampy tatahany hatao lalan-drano, ary izay zava-tsoa rehetra dia hitan'ny masony avokoa.
He bindeth the floods from overflowing; and the thing that is hid bringeth he forth to light.
Tampenany ny lalan-drano mba tsy hisy mitete. Ary izay zava-miafina dia avoakany ho amin'ny mazava.
But where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?
Fa aiza kosa no hahitana ny fahendrena? ary aiza no fitoeran'ny fahalalana?
Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.
Tsy misy zanak'olombelona mahalala ny vidiny, ary tsy hita eo amin'ny tanin'ny velona izy.
The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.
Hoy ny lalina: Tsy ato anatiko izy; Ary, tsy ato amiko izy, hoy ny ranomasina.
It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.
Ny volamena tsara tsy mahatakalo azy, ary ny volafotsy tsy azo lanjaina ho vidiny;
It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.
Ny volamena avy any Ofira tsy ampy ho tombany, na ny beryla saro-bidy sy ny safira aza.
The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.
Ny volamena sy ny fitaratra tsy azo ampitahaina aminy, ary tsy azo takalozana firavaka tena volamena izy.
No mention shall be made of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies.
Tsy tokony hotsaroana akory ny voahangy sy ny vato krystaly, fa ny fahazoana fahendrena dia mihoatra noho ny voahangy.
The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.
Ny topaza avy any Etiopia dia tsy azo ampitahaina aminy, ary tsy mahatakalo azy ny tena volamena tsara
Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?
Dia avy aiza ary ny fahendrena? Ary aiza no fitoeran'ny fahalalana?
Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.
Miafina amin'ny mason'ny velona rehetra izany ary takona amin'ny voro-manidina.
Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears.
Hoy Abadona sy Ifahafatesana: Ny sofinay ihany no nandrenesany ny filazana azy.
God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.
Andriamanitra ihany no mahalala ny lalana ho any aminy, ary Izy no mahafantatra ny itoerany;
For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;
Fa Izy no mitsinjo hatramin'ny faran'ny tany ary mahatazana manerana izao ambanin'ny lanitra rehetra izao,
To make the weight for the winds; and he weigheth the waters by measure.
Ka manendry ny lanjan'ny rivotra ary mamatra ny rano amin'ny famarana.
When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder:
Raha nanao lalana ho an'ny ranonorana Izy sy lalana halehan'ny helatry ny kotrokorana,
Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it out.
Dia nahita ka nanambara azy Izy; Eny, nanorina azy Izy sady namantatra azy;
And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.
Dia hoy Izy tamin'ny olona: Indro, ny fahatahorana ny Tompo no fahendrena. Ary ny fialàna amin'ny ratsy no fahalalana.