Luke 20

And it came to pass, that on one of those days, as he taught the people in the temple, and preached the gospel, the chief priests and the scribes came upon him with the elders,
Jednog dana dok je naučavao narod u Hramu i naviještao evanđelje, ispriječe se glavari svećenički i pismoznanci sa starješinama
And spake unto him, saying, Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?
pa mu dobace: "Reci nam kojom vlašću to činiš ili tko ti dade tu vlast?"
And he answered and said unto them, I will also ask you one thing; and answer me:
On odgovori: "Upitat ću i ja vas. Recite mi:
The baptism of John, was it from heaven, or of men?
krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi?"
And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then believed ye him not?
A oni smišljahu među sobom: "Reknemo li 'od Neba', odvratit će 'Zašto mu ne povjerovaste?'
But and if we say, Of men; all the people will stone us: for they be persuaded that John was a prophet.
A reknemo li 'od ljudi', sav će nas narod kamenovati. Ta uvjeren je da je Ivan prorok."
And they answered, that they could not tell whence it was.
I odgovore da ne znaju odakle.
And Jesus said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
I Isus reče njima: "Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim."
Then began he to speak to the people this parable; A certain man planted a vineyard, and let it forth to husbandmen, and went into a far country for a long time.
Zatim uze narodu kazivati ovu prispodobu: "Čovjek posadi vinograd, iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme."
And at the season he sent a servant to the husbandmen, that they should give him of the fruit of the vineyard: but the husbandmen beat him, and sent him away empty.
"Kada dođe doba, posla slugu vinogradarima da mu dadnu od uroda vinogradskoga. No vinogradari ga istukoše i otposlaše praznih ruku.
And again he sent another servant: and they beat him also, and entreated him shamefully, and sent him away empty.
Nato on posla drugoga slugu. Ali oni i toga istukoše, izružiše i otposlaše praznih ruku.
And again he sent a third: and they wounded him also, and cast him out.
Posla i trećega. A oni i njega izraniše i izbaciše."
Then said the lord of the vineyard, What shall I do? I will send my beloved son: it may be they will reverence him when they see him.
"Nato reče gospodar vinograda: 'Što da učinim? Poslat ću im sina svoga ljubljenoga. Njega će valjda poštovati.'
But when the husbandmen saw him, they reasoned among themselves, saying, This is the heir: come, let us kill him, that the inheritance may be ours.
Ali kada ga vinogradari ugledaju, stanu među sobom umovati: 'Ovo je baštinik. Ubijmo ga da baština bude naša.'
So they cast him out of the vineyard, and killed him. What therefore shall the lord of the vineyard do unto them?
Izbaciše ga iz vinograda i ubiše." "Što će dakle učiniti s njima gospodar vinograda?
He shall come and destroy these husbandmen, and shall give the vineyard to others. And when they heard it, they said, God forbid.
Doći će i pogubiti te vinogradare i dati vinograd drugima." Koji ga slušahu rekoše: "Bože sačuvaj!"
And he beheld them, and said, What is this then that is written, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner?
A on ih ošinu pogledom i reče: "A što ono piše: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni?
Whosoever shall fall upon that stone shall be broken; but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
Tko god padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga."
And the chief priests and the scribes the same hour sought to lay hands on him; and they feared the people: for they perceived that he had spoken this parable against them.
Pismoznanci i glavari svećenički gledahu da istog časa stave ruke na nj, ali se pobojaše naroda. Dobro razumješe da o njima kaza tu prispodobu.
And they watched him, and sent forth spies, which should feign themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him unto the power and authority of the governor.
Vrebajući na nj, poslaše uhode koji su se pravili pravednicima da ga uhvate u riječi pa da ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj.
And they asked him, saying, Master, we know that thou sayest and teachest rightly, neither acceptest thou the person of any, but teachest the way of God truly:
Upitaše ga dakle: "Učitelju, znamo da pravo zboriš i naučavaš te nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjem.
Is it lawful for us to give tribute unto Cæsar, or no?
Je li nam dopušteno dati porez caru ili nije?"
But he perceived their craftiness, and said unto them, Why tempt ye me?
Proničući njihovu lukavost, reče im:
Shew me a penny. Whose image and superscription hath it? They answered and said, Cæsar's.
"Pokažite mi denar." "Čiju ima sliku i natpis?"
And he said unto them, Render therefore unto Cæsar the things which be Cæsar's, and unto God the things which be God's.
A oni će: "Carevu." On im reče: "Stoga dajte caru carevo, a Bogu Božje."
And they could not take hold of his words before the people: and they marvelled at his answer, and held their peace.
I ne mogoše ga uhvatiti u riječi pred narodom, nego umuknuše zadivljeni njegovim odgovorom.
Then came to him certain of the Sadducees, which deny that there is any resurrection; and they asked him,
Pristupe mu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga:
Saying, Master, Moses wrote unto us, If any man's brother die, having a wife, and he die without children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.
"Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu.
There were therefore seven brethren: and the first took a wife, and died without children.
Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece.
And the second took her to wife, and he died childless.
Drugi uze njegovu ženu,
And the third took her; and in like manner the seven also: and they left no children, and died.
onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece.
Last of all the woman died also.
Naposljetku umrije i žena.
Therefore in the resurrection whose wife of them is she? for seven had her to wife.
Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu."
And Jesus answering said unto them, The children of this world marry, and are given in marriage:
Reče im Isus: "Djeca se ovog svijeta žene i udaju.
But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage:
No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju.
Neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.
Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća."
Now that the dead are raised, even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.
"A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.
A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!"
Then certain of the scribes answering said, Master, thou hast well said.
Neki pismoznanci primijete: "Učitelju! Dobro si rekao!"
And after that they durst not ask him any question at all.
I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.
And he said unto them, How say they that Christ is David's son?
A on im reče: "Kako kažu da je Krist sin Davidov?
And David himself saith in the book of Psalms, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,
Ta sam David veli u Knjizi psalama: Reče Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna
Till I make thine enemies thy footstool.
dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!'
David therefore calleth him Lord, how is he then his son?
David ga dakle naziva Gospodinom. Kako mu je onda sin?"
Then in the audience of all the people he said unto his disciples,
I pred svim narodom reče svojim učenicima:
Beware of the scribes, which desire to walk in long robes, and love greetings in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief rooms at feasts;
"Čuvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama,
Which devour widows' houses, and for a shew make long prayers: the same shall receive greater damnation.
proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda."