Acts 10

There was a certain man in Cæsarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band,
U Cezareji bijaše neki čovjek imenom Kornelije, satnik takozvane italske čete,
A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway.
pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu.
He saw in a vision evidently about the ninth hour of the day an angel of God coming in to him, and saying unto him, Cornelius.
U viđenju negdje oko devete ure dana ugleda on jasno anđela Božjega gdje dolazi k njemu i veli mu: "Kornelije!"
And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.
Zagleda se u nj pa mu prestrašen reče: "Što je, Gospodine?" A on njemu: "Molitve su tvoje i milostinje uzišle kao žrtva podsjetnica pred Boga.
And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter:
Zato sada pošalji ljude u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar.
He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side: he shall tell thee what thou oughtest to do.
On je gost u nekog Šimuna kožara čija je kuća uz more."
And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually;
Čim ode anđeo koji mu je govorio, pozove on dvojicu slugu i jednoga pobožna, privržena vojnika,
And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa.
sve im ispripovjedi i posla ih u Jopu.
On the morrow, as they went on their journey, and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour:
Sutradan, dok su oni putovali i približavali se gradu, oko šeste ure uziđe Petar na krov moliti.
And he became very hungry, and would have eaten: but while they made ready, he fell into a trance,
Ogladnje i zaželje se jela. Dok mu pripremahu, pade on u zanos.
And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:
Gleda on nebo rastvoreno i posudu neku poput velika platna: uleknuta s četiri okrajka, silazi na zemlju.
Wherein were all manner of fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.
U njoj bijahu svakovrsni četveronošci, gmazovi zemaljski i ptice nebeske.
And there came a voice to him, Rise, Peter; kill, and eat.
I glas će mu neki: "Ustaj, Petre! Kolji i jedi!"
But Peter said, Not so, Lord; for I have never eaten any thing that is common or unclean.
Petar odvrati: "Nipošto, Gospodine! Ta nikad još ne okusih ništa okaljano i nečisto".
And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common.
A glas će mu opet, po drugi put: "Što Bog očisti, ti ne zovi okaljanim!"
This was done thrice: and the vessel was received up again into heaven.
To se ponovi do triput, a onda je posuda ponesena na nebo.
Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made enquiry for Simon's house, and stood before the gate,
Dok se Petar dvoumio što bi imalo značiti viđenje koje vidje, eto ljudi koje je poslao Kornelije: pošto se raspitaše za Šimunovu kuću, pojave se na vratima,
And called, and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there.
zovnu te upitaju je li ondje ugošćen neki Šimun, nazvan Petar.
While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek thee.
Dok je Petar sveudilj razmišljao o viđenju, reče mu Duh: "Evo, neka te trojica traže.
Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing: for I have sent them.
De ustani, siđi i pođi s njima ne skanjujući se jer ja sam ih poslao."
Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius; and said, Behold, I am he whom ye seek: what is the cause wherefore ye are come?
Petar siđe k ljudima i reče: "Evo me! Ja sam onaj kojega tražite! Zbog čega ste došli?"
And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee.
Oni odgovore: "Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoči sav narod židovski, primi od svetog anđela naputak da te dozove u dom svoj i čuje od tebe riječi."
Then called he them in, and lodged them. And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him.
Tada ih Petar pozva unutra i ugosti. Sutradan usta i krenu s njima; pratila ga neka braća iz Jope.
And the morrow after they entered into Cæsarea. And Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends.
Drugi dan stiže u Cezareju. Kornelije ih je čekao sazvavši rodbinu i prisne prijatelje.
And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him.
Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije u susret, padne mu k nogama i pokloni se.
But Peter took him up, saying, Stand up; I myself also am a man.
Petar ga pridigne govoreći: "Ustani! I ja sam čovjek."
And as he talked with him, he went in, and found many that were come together.
I razgovarajući s njime, uđe i nađe sabrane mnoge
And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company, or come unto one of another nation; but God hath shewed me that I should not call any man common or unclean.
te im reče: "Vi znate kako je Židovu zabranjeno družiti se sa strancem ili k njemu ulaziti, ali meni Bog pokaza da nikoga ne zovem okaljanim ili nečistim.
Therefore came I unto you without gainsaying, as soon as I was sent for: I ask therefore for what intent ye have sent for me?
Stoga, pozvan, i dođoh bez pogovora. Da čujemo dakle zbog čega me pozvaste!"
And Cornelius said, Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold, a man stood before me in bright clothing,
Kornelije reče: "Prije četiri dana baš u ovo doba, o devetoj uri, molio sam se u kući kad gle: čovjek neki u sjajnoj odjeći stane preda me
And said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God.
i reče: 'Kornelije, uslišana ti je molitva i milostinje su tvoje spomenute pred Bogom!
Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a tanner by the sea side: who, when he cometh, shall speak unto thee.
Pošalji dakle u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. On je gost u kući Šimuna kožara uz more.'
Immediately therefore I sent to thee; and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God.
Odmah sam dakle poslao k tebi, a ti si dobro učinio što si došao. Evo nas dakle sviju pred Bogom da čujemo sve što ti zapovjedi Gospodin!"
Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:
Petar tada prozbori i reče: "Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran,
But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.
nego - u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.
The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:)
Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju.
That word, I say, ye know, which was published throughout all Judæa, and began from Galilee, after the baptism which John preached;
Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan:
How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil; for God was with him.
kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao."
And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom they slew and hanged on a tree:
"Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo!
Him God raised up the third day, and shewed him openly;
Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje -
Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead.
ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima - nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih."
And he commanded us to preach unto the people, and to testify that it is he which was ordained of God to be the Judge of quick and dead.
"On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!"
To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.
"Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha."
While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word.
Dok je Petar još govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu.
And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.
A vjernici iz obrezanja, koji dođoše zajedno s Petrom, začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga.
For they heard them speak with tongues, and magnify God. Then answered Peter,
Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga. Tada Petar reče:
Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?
"Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?"
And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days.
I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.