Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми в себе си,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
така че да е внимателно ухото ти към мъдростта и да приклониш сърцето си към разума,
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
да, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума;
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища,
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
тогава ще разбереш страха от ГОСПОДА и ще намериш Божието познание —
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
защото ГОСПОД дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Той запазва истинска мъдрост за честните, щит е за ходещите в непорочност,
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
за да закриля пътеките на правдата и да пази пътя на светиите Си.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Тогава ще разбереш правда и съд, и правота — всеки добър път,
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
защото мъдрост ще влезе в сърцето ти и знание ще услажда душата ти,
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
разсъдливост ще те пази, благоразумие ще те закриля,
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
за да те избави от пътя на злото, от човека, който говори лъжливо,
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
от онези, които оставят пътеките на правотата, за да ходят в пътищата на тъмнината,
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
които се наслаждават да вършат зло и се радват на лъжливостта на злите,
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
чиито пътеки са криви и които са лъжливи в пътищата си;
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
за да те избави от чужда жена, от чужденката, която ласкае с думите си,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог,
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
понеже домът й води надолу към смъртта и пътеките й — към сенките.
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Всички, които влизат при нея, не се връщат и не достигат пътищата на живота.
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
За да ходиш ти в пътя на добрите и да пазиш пътеките на праведните,
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
защото праведните ще населяват земята и непорочните ще останат в нея,
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
а безбожните ще се отсекат от земята и законопрестъпниците ще се изкоренят от нея.